หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การภาวนา ในเวลาของพระเยซูเจ้า

2746 เมื่อ "เวลาของพระองค์" มาถึง พระเยซูเจ้าทรงภาวนาต่อพระบิดาเจ้า (เทียบ ยน.17)   การภาวนาของพระองค์นั้น เป็นบทสวดที่ยาวที่สุดที่ถ่ายทอดถึงเราโดยทางพระวรสาร  ครอบคลุมแผนการทั้งมวลของการสร้างและความรอด เช่นเดียวกับความมรณาและการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์การภาวนา ณ เวลาของพระเยซูเจ้ายังคงเป็นของพระองค์เสมอ ดังเช่น ปัสกาของพระองค์ที่เกิดขึ้น"ครั้งหนึ่งตลอดไป" ยังอยู่คงเป็นปัจจุบันในพิธีกรรมของพระศาสนจักรของพระองค์

2747ธรรมประเพณีคริสตชนให้คำจำกัดความบทสวดนี้ "บทภาวนาในฐานะสงฆ์" ของพระเยซูเจ้า  เป็นบทสวดของพระมหาปุโรหิตของเรา ไม่อาจแยกจากเครื่องบูชาได้   จาก "การผ่าน" ไปสู่พระบิดาที่ซึ่งพระองค์ทรง "ถวายตน" ทั้งครบแด่พระบิดา (เทียบ ยน.17:11,13,19)

2748 ในการภาวนาปัสกาและเครื่องบูชานี้ ทุกสิ่งเป็น "การสรุป" ในพระคริสตเจ้า (เทียบ อฟ.1:10) พระเจ้าและโลก พระวาจาและเนื้อหนัง ชีวิตนิรันดรและเวลา ความรักซึ่งมอบไว้ให้และบาปซึ่งทรยศพระองค์ สาวกในปัจจุบันและบรรดาผู้ที่จะเชื่อในพระองค์ โดยอาศัยถ้อยคำของพวกเขา ความน่าอายและพระสิริ เป็นการภาวนาของความเป็นหนึ่งเดียว

2749พระเยซูเจ้าได้ทรงนำผลงานของพระบิดาไปสู่ความสมบูรณ์อย่างเต็มเปี่ยมและการภาวนาของพระองค์เสมือนเป็นเครื่องบูชา แผ่ขยายไปจนสิ้นพิภพ การภาวนาตามเวลาของพระองค์ทำให้ยุคสุดท้ายเต็มและนำไปสู่การสิ้นสุดยุคนั้น พระเยซูเจ้า พระบุตรซึ่งพระบิดาได้ทรงมอบทุกสิ่งให้นั้นก็ได้มอบตัวทั้งครบแด่พระบิดาเจ้า และในเวลาเดียวกัน มีการแสดงออกถึงเสรีภาพสูงสุด (เทียบ ยน. 17:11,13,19,24) โดยอำนาจที่พระบิดาได้ทรงประทานให้พระองค์เหนือมนุษย์ทุกคน พระบุตรซึ่งทำตนเป็นผู้รับใช้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (PANTOCRATOR) พระมหาปุโรหิตของเราซึ่งภาวนาเพื่อเรานั้นยังเป็นผู้ที่ภาวนาเพื่อเรา และพระเจ้าทรงฟังคำวิงวอนของเรา

2750โดยการเข้าสู่พระนามศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้าเราสามารถยอมรับคำภาวนาซึ่งพระองค์ทรงสอนเราไว้จากภายในว่า "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" "การภาวนาในฐานะสงฆ์" ของพระองค์ ทำให้การวอนขอยิ่งใหญ่ในบทข้าแต่พระบิดาสมบูรณ์จากภายใน ได้แก่  ความพร้อมเพื่อพระนามพระบิดา (เทียบ  ยน.17:6,11,12,26) ความปรารถนาสำหรับพระราชัยของพระองค์ (พระเกียรติ) (เทียบ ยน.17:1,5,10,22,23-26) การทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาให้สำเร็จสมบูรณ์ แผนการแห่งความรอด (เทียบ ยน.17:2,4,6,9,11,12,24) และการปลดปล่อยเป็นอิสระจากความชั่วร้าย (เทียบ ยน.17:15)

2751ท้ายสุด ในการภาวนานี้ที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราและทรงประทาน "ความรู้"  ที่ไม่อาจแยกได้ ของพระบิดาและของพระบุตร (เทียบ ยน.17:3,6-10,25) ซึ่งเป็นธรรมล้ำลึกของชีวิตแห่งการภาวนา