หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ความพากเพียรในความรัก

2742"จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ" (1ธส.5:17) "จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาอยู่เสมอ สำหรับทุกสิ่ง เดชะพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" (อฟ.5:20) "จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ ขอพระจิตเจ้าทรงดลใจคำอธิษฐานอ้อนวอนต่างๆ ทุกโอกาส จงตื่นเฝ้า อย่าท้อถอยที่จะอ้อนวอน เพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย" (อฟ.6:18) เพราะเราไม่ได้มีคำสั่งให้ทำงาน ให้ตื่นเฝ้า และให้ถือศีลอดอาหารต่อเนื่อง เราต้องภาวนาอย่างไม่หยุดยั้ง ความร้อนรนที่ไม่รู้จักเหนื่อยนี้ไม่อาจมีได้นอกจากมาจากความรัก การต่อสู้เรื่องการภาวนาต่อความดื้อ และความเกียจคร้านเป็นการต่อสู้ด้วยความรักที่ถ่อมตน ไว้ใจ พากเพียร ความรักนี้เปิดดวงใจเราต่อพยานหลักฐานแห่งความเชื่อสามประการที่ให้ความสว่างและทำให้มีชีวิตชีวา

2743การภาวนาเป็นไปได้เสมอ  ยุคสมัยของคริสตชนคือยุคของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับเป็นขึ้นมา  ซึ่งประทับอยู่กับเราทุกๆ วัน (มธ.28:20) ไม่ว่าจะเป็นวันที่มีลมพายุหรือไม่ก็ตาม ยุคสมัยของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ถ
เป็นไปได้ที่จะภาวนาบ่อยๆ และด้วยใจร้อนรน การเดินไปที่สาธารณะหรือระหว่างเดินเล่นคนเดียว เวลาอยู่ในธุรกิจของท่านจะเป็นขณะที่ซื้อของ ขายของ หรือทำกับข้าวก็ได้ (น.ยอห์น คริสซอสโตม)

2744การภาวนาเป็นความจำเป็นแก่ชีวิต การทดสอบที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่เป็นการทำให้แน่ใจน้อยลง ถ้าเราไม่ปล่อยให้พระจิตเจ้านำเราไป เราก็ตกอยู่ภายใต้ความเป็นทาสของบาป (เทียบ กท.5:16-25) พระจิตเจ้าสามารถเป็น "ชีวิตของเรา" ได้ อย่างไรถ้าดวงใจของเราเหินห่างจากพระองค์

ไม่มีสิ่งใดมีค่าเท่าการภาวนา การภาวนานั้นทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ ทำให้สิ่งยากเป็นสิ่งง่าย…เป็นไปไม่ได้ที่คนที่ภาวนาตกอยู่ในบาป ผู้ที่ภาวนาย่อมเอาตัวรอดได้แน่นอน ผู้ที่ไม่ภาวนานั้นก็ได้รับโทษทัณฑ์อย่างแน่นอน (น.อัลฟองโซ ลีโกวรี)

2745การภาวนาและชีวิตคริสตชนไม่อาจแยกออกจากกันได้   เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเดียวกันและการปฏิเสธเดียวกัน ซึ่งออกมาจากความรัก เป็นความเหมือนอย่างเดียวกัน ในฐานะบุตรและเปี่ยมด้วยความรักต่อแผนการความรักของพระบิดา เป็นการรวมอย่างเดียวกันที่ได้เปลี่ยนแปลงในพระจิตเจ้า ซึ่งทำให้เราละม้ายคล้ายคลึงกับพระเยซูคริสตเจ้ายิ่งขึ้น  ความรักเดียวกันสำหรับมนุษย์ทุกคน ความรักซึ่งพระเยซูเจ้าได้ทรงรักเรา  "สิ่งใดๆ  ที่ท่านจะวอนขอพระบิดา พระบิดาก็จะโปรดประทานแก่ท่าน นี่แหละเราสั่งท่านคือ ท่านจงรักกันและกันเถิด" (ยน.15:16-17)

จงภาวนาอย่างไม่หยุดยั้งต่อผู้ที่รวมคำภาวนาไว้กับผลงาน และรวมผลงานไว้กับคำภาวนา เพียงเท่านี้ เราก็สามารถถือหลักแห่งการภาวนาอย่างไม่หยุดยั้งว่าเป็นจริงขึ้นได้ (โอรีเจน)