หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ความไว้ใจในฐานะเป็นบุตร

2734ความไว้ใจในฐานะบุตรนั้นได้รับการทดสอบ พิสูจน์ตนเองในความยากลำบาก (เทียบ รม.5:3-5) ปัญหาที่สำคัญมุ่งถึงการภาวนาเพื่อขอให้ตนเอง หรือขอความช่วยเหลือให้คนอื่น บางคนถึงกับเลิกภาวนาเพราะเขาคิดว่าคำอ้อนวอนของเขาไม่ได้รับการตอบสนอง  จึงมีการตั้งคำถามสองข้อว่า ทำไมเราจึงคิดว่าคำขอของเราไม่ได้รับการตอบสนอง การภาวนาของเราได้รับการตอบสนองอย่างมีผลในวิธีใด

ทำไมจึงบ่นว่า ไม่ได้รับการตอบสนอง

2735หลักฐานข้อหนึ่งคงต้องทำให้เราแปลกใจก่อนอื่นใดหมด เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า หรือขอบพระคุณพระองค์สำหรับคุณความดีต่างๆ โดยทั่วไป เราไม่กังวลจริงๆ ที่จะรู้ว่า คำภาวนาของเราเป็นที่พอพระทัยหรือไม่  แต่เรามีข้ออ้างที่จะขอดูผลของการขอของเรา เพราะฉะนั้น อะไรคือพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า ที่เป็นแรงจูงใจให้เราภาวนา  เป็นเครื่องมือซึ่งให้บริการ หรือเป็นพระบิดาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

2736เราเชื่อว่า "เราไม่รู้ว่า เราควรอธิษฐานทูลขออย่างไร" (รม.8:26) เราขอ "ทรัพย์สมบัติที่อำนวยความสะดวก" จากพระเจ้า หรือพระบิดาของเราทรงทราบว่าเราต้องการสิ่งใดก่อนที่เราจะขอพระองค์เสียอีก (เทียบ มธ.6:8) แต่ทรงรอคอยคำขอของเราเพื่อให้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นบุตรของพระองค์อยู่ในอิสรภาพของเรา เพราะฉะนั้น  เราจึงจำเป็นต้องภาวนาด้วยจิตแห่งอิสรภาพ เพื่อสามารถรู้จักสิ่งที่พระองค์ประสงค์อย่างแท้จริง (เทียบ รม.8:27)

2737"ท่านไม่ได้สิ่งที่ต้องการ เพราะไม่ได้ขอพระเจ้า และเมื่อขอ ท่านไม่ได้รับก็เพราะเจตนาของท่านชั่ว ท่านขอเอาไปใช้เพื่อความเพลิดเพลิน" (ยก.4:2-3) ถ้าเราขอด้วยใจที่แบ่งแยก เราก็นอกใจ (ยก.4:4)  พระเจ้าก็ไม่อาจฟังเรา เพราะว่าพระองค์ทรงพระประสงค์ความดี และชีวิตของเรา "อย่าคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวลมๆ แล้งๆ ที่ว่า จิตใจที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราเต็มไปด้วยความปรารถนาแรงกล้า" (ยก.4:5) พระเจ้าของเรานั้น "หึงหวง" เรา และนี่คือเครื่องหมายแห่งความจริงในความรักของพระองค์ ถ้าเราเข้ามาสู่ความปรารถนาของพระจิตของพระองค์เราจะได้รับการตอบสนอง

อย่าเสียใจถ้าท่านไม่ได้รับสิ่งที่ขอจากพระเจ้าทันที พระองค์ทรงพระประสงค์อำนวยพรท่านมากขึ้นอีก เพื่อความพากเพียรของท่านในการคงอยู่กับพระองค์ในการภาวนา พระองค์มีพระประสงค์ให้ฝึกใช้ความปรารถนาของเราในการภาวนา เพื่อเราสามารถเป็นผู้รับสิ่งที่พระองค์พร้อมจะให้เรา (น.ออกูสติน)

การภาวนาของเรามีผลอย่างไร

2738การเปิดเผยเรื่องการภาวนาในระบบแห่งความรอดนั้นสอนเราไว้ว่า ความเชื่อนั้นอยู่ในการกระทำของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ ความไว้ใจเยี่ยงบุตรถูกทำให้มั่นคงในกิจการสุดยอดคือ พระมหาทรมานและการกลับเป็นขึ้นมาของพระบุตรของพระองค์ การภาวนาของคริสตชนเป็นการให้ความร่วมมือต่อพระญาณสอดส่องของพระเจ้า ต่อแผนการแห่งความรักของพระองค์ต่อมวลมนุษย์

2739สำหรับนักบุญเปาโล ความไว้ใจนี้เข้มแข็ง มีพื้นฐานอยู่ในการภาวนาของพระจิตเจ้าในตัวเรา และความรักที่สัตย์ซื่อของพระบิดาซึ่งได้ทรงประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์แก่เรา (เทียบ รม.10:12-13; 8:26-39) การเปลี่ยนแปลงของหัวใจซึ่งภาวนานั้นเป็นการตอบสนองครั้งแรกต่อคำขอของเรา

2740การภาวนาของพระเยซูเจ้านั้นทำให้การภาวนาของคริสตชนมีผล พระองค์ทรงเป็นแม่แบบ พระองค์ทรงภาวนาในเราและกับเรา เนื่องจากว่าดวงใจของพระบุตรนั้นแสวงหาเฉพาะสิ่งซึ่งสบพระทัยพระบิดา เช่นเดียวกับดวงใจของลูกๆ บุญธรรมอาจจะติดใจกับพระพรต่างๆ มากกว่าผู้ให้หรือ

2741พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อเรา แทนเราและเพื่อประโยชน์ของเรา คำขอทุกประการของเราได้ถูกรวมไว้แล้วในเสียงร้องของพระองค์บนไม้กางเขน ครั้งหนึ่งและตลอดไป และได้รับการสดับฟังจากพระบิดาในการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ และเพราะเหตุนี้ที่พระองค์ไม่ทรงหยุดยั้งที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเราโดยที่ประทับใกล้พระบิดา (เทียบ ฮบ.5:7; 7:25; 9:24) ถ้าการภาวนาของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับของพระเยซูเจ้า โดยความตั้งใจ  ในความไว้ใจและในความกล้าหาญในฐานะบุตร เราก็ได้รับทุกสิ่งซึ่งเราขอในพระนามของพระองค์ ยิ่งกว่าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น  พระจิตเจ้า พระองค์เองซึ่งมีพระพรทั้งปวง