หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การภาวนาเป็นการต่อสู้

2725การภาวนาเป็นทั้งพระพรแห่งพระหรรษทานและการตอบสนองที่เด็ดเดี่ยวจากฝ่ายของเรา การสวดนั้นต้องมีความพยายาม ผู้ภาวนาที่ยิ่งใหญ่ในพันธสัญญาเดิมก่อน พระคริสตเจ้า  ดังเช่นพระมารดาของพระเจ้า และบรรดานักบุญพร้อมกับพระองค์ ต่างก็สอนเราว่า การภาวนานั้นเป็นการต่อสู้  ต่อสู้กับใคร สู้กับตนเองและสู้กับเล่ห์กลของผู้ทดลองใจ ซึ่งทำทุกสิ่งเพื่อแยกมนุษย์ออกจากการภาวนา จากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เราภาวนาขณะที่เรามีชีวิต เพราะเราดำเนินชีวิตตามที่ภาวนา ถ้าเราไม่ปรารถนากระทำตามพระจิตของพระคริสตเจ้าให้เคยชินแล้ว เราก็ไม่อาจแม้แต่ภาวนาในนามของพระองค์ให้เคยชินได้ "การต่อสู้ทางจิต" ของชีวิตใหม่ของคริสตชนไม่อาจแยกออกจากการต่อสู้เรื่องการภาวนาได้