หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

2720พระศาสนจักรเชิญชวนสัตบุรุษให้ภาวนาสม่ำเสมอ กล่าวคือ ภาวนาทุกวัน ภาวนาทำวัตร ร่วมมิสซาวันอาทิตย์และวันฉลองต่างๆ ตามปีพิธีกรรม

2721ธรรมประเพณีคริสตชน ประกอบด้วยรูปแบบการภาวนา 3 แบบ คือ การภาวนาออกเสียง การรำพึง และการเพ่งญาณ ทั้งหมดมีลักษณะร่วมกันคือ การสำรวมใจ

2722การภาวนาออกเสียง เป็นการรวมกันของร่างกายและวิญญาณในธรรมชาติมนุษย์ เป็นการเข้าร่วมกันของร่างกายกับการภาวนาภายในของหัวใจ  เป็นการติดตามแบบอย่างการภาวนาต่อพระบิดาของพระคริสตเจ้า   และพระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์ให้เรียก  "พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"

2723การรำพึง เป็นการภาวนาเสาะหา ประกอบด้วย ความคิด การสร้างมโนภาพ อารมณ์ความรู้สึก และความปรารถนา จุดมุ่งหมายต้องทำให้เรามีความเชื่อมั่นคง ต่อเรื่องราวที่ต้องพิจารณา โดยเผชิญหน้ากับความจริงแห่งชีวิตของเราเอง

2724การเพ่งญาณ เป็นการแสดงออกแบบซื่อๆ ถึงธรรมล้ำลึกแห่งการภาวนา เป็นการจ้องดูแห่งความเชื่อ ที่แน่วแน่ที่พระเยซูเจ้าใส่ใจต่อพระวาจาของพระเจ้า เป็นความรักแบบเงียบๆ การภาวนาเช่นนี้ ทำให้บรรลุถึงการรวมกันกับการภาวนาของพระคริสตเจ้า จนกระทั่งเมื่อทำให้เรามีส่วนในธรรมล้ำลึกของพระองค์