หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตราที่ 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คำแนะนำสำหรับการภาวนา

บรรดาพยาน

2683บรรดาพยานผู้ได้ล่วงหน้าเราในพระอาณาจักร (เทียบ ฮบ.12:1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่พระศาสนจักรประกาศรับรองว่าเป็นนักบุญ แบ่งปันในธรรมประเพณีแห่งการภาวนา โดยอาศัยตัวอย่างชีวิต งานเขียนและคำภาวนาของพวกเขาในสมัยปัจจุบัน พวกเขารำพึงพระเป็นเจ้า สรรเสริญพระองค์ และเอาใจใส่บรรดาผู้ที่ยังดำเนินชีวิตในโลก เมื่อพวกเขาเข้าสู่ความปิติยินดีของพระอาจารย์  พวกเขาได้รับผิดชอบหลายสิ่ง (เทียบ มธ.25:21) คำอ้อนวอนของพวกเขาคือบริการที่ได้รับการยกย่องสูงสุดต่อแผนการของพระเจ้า เราสามารถและควรวิงวอนพวกท่านให้ภาวนาเพื่อเรา และเพื่อโลกทั้งมวล

2684ในความสัมพันธ์กับบรรดานักบุญ เราได้พัฒนาชีวิตฝ่ายจิตมากมายหลายหลาก ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร เราได้รับมอบพรพิเศษส่วนบุคคลของพยานบางท่านถึงความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์ เช่น ชีวิตจิตของเอลียาห์ และยอห์น แบปติส เพื่อบรรดาผู้ติดตามจะได้มีส่วนในชีวิตจิตเช่นนี้ (เทียบ 2พกษ.2:9; ลก.1:1) ชีวิตจิตต่างๆ สามารถเกิดที่กระแสของพิธีกรรมและเทววิทยา เป็นพยานยืนยันความเชื่อในสภาพแวดล้อมเฉพาะ และประวัติศาสตร์   สถานอบรมชีวิตจิตคริสตชนที่ต่างๆ ได้แบ่งปันธรรมประเพณีการภาวนา และได้ให้คำแนะนำสำหรับคริสตชน ในความแตกต่างหลายแนว พวกเขาเป็นส่วนต่างๆ ของแสงบริสุทธิ์แห่งพระจิตเจ้า

นักบุญบาซิลกล่าวว่า "พระจิตเป็นที่ประทับแท้ของบรรดานักบุญ และบรรดานักบุญเป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับเหมือนบ้าน เพราะพวกเขาถวายตนเป็นเสมือนที่ประทับของพระเจ้า และได้รับชื่อว่าพระวิหารของพระองค์ (PG 32,184)

ผู้รับใช้ของการภาวนา

2685ครอบครัวคริสตชน เป็นสถานที่แห่งแรกสำหรับการอบรมเรื่องภาวนา เพราะศีลแต่งงาน ครอบครัวเป็น "พระศาสนจักรระดับบ้าน" ที่ลูกๆ ของพระเป็นเจ้าเรียนวิธีภาวนา "ในฐานะพระศาสนจักร" และพากเพียรภาวนา สำหรับเด็กๆ เป็นพิเศษ การภาวนาพร้อมกันในครอบครัว เป็นพยานแรกของความทรงจำที่มีชีวิตของพระศาสนจักร ที่พระจิตเจ้าทรงกระตุ้นให้เกิดขึ้นอย่างพากเพียร

2686ศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวช เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการอบรมเรื่องภาวนาของบรรดาพี่น้องชายหญิงในพระคริสตเจ้า ผู้รับใช้ของนายชุมพาบาลที่ดี พวกเขาได้รับการบวชให้นำประชากรของพระเจ้าได้รับน้ำทรงชีวิตแห่งการภาวนา กล่าวคือ พระวาจา พิธีกรรม ชีวิตแห่งความเชื่อ ไว้ใจและรัก ในสภาพการณ์สมัยปัจจุบัน (เทียบ งานและชีวิตพระสงฆ์ 4-6)

2687นักบวชหลายคณะได้ถวายชีวิตเพื่อการภาวนา บรรดาฤาษีและภคิณีตั้งแต่ยุคที่แสวงหาสันโดษในทะเลทราย พวกเขาได้อุทิศเวลาเพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าและภาวนาอ้อนวอนเพื่อประชาชน ชีวิตผู้รับเจิมไม่สามารถคงอยู่หรือแผ่ขยายได้โดยปราศจากการภาวนา เพราะการภาวนาเป็นบ่อเกิดของการำพึงและชีวิตจิตในพระศาสนจักร

2688การสอนคำสอนเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนพวกเขาให้รำพึงพระวาจาของพระเจ้าในการภาวนาส่วนตัว ปฏิบัติพระวาจาในการภาวนาพิธีกรรม และทำให้เป็นชีวิตประจำวันเพื่อให้บังเกิดผลในชีวิตใหม่   การสอนคำสอนเป็นช่วงเวลาสำหรับการพิจารณาแยกแยะ และการศึกษาเรื่องความศรัทธาประสาชาวบ้าน (เทียบ การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน 54) การให้ท่องจำบทภาวนาพื้นฐานเป็นการช่วยส่งเสริมชีวิตภาวนา แต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผู้เรียนให้เข้าใจความหมายของบทสวดนั้นด้วย

2689กลุ่มภาวนา เป็นเครื่องหมายหนึ่งของพลังการฟื้นฟูการภาวนาในพระศาสนจักร ทำให้พวกเขาลิ้มรสบ่อน้ำแท้แห่งการภาวนาแบบคริสตชน ความสัมพันธ์ภายในพระศาสนจักรเป็นเครื่องหมายหนึ่งของการภาวนาแท้ในพระศาสนจักร

2690พระจิตเจ้าประทานพระหรรษทานแห่งสติปัญญา ความเชื่อและการรู้จักแยกแยะแก่คริสตชนเพื่อเห็นแก่ความดีของส่วนรวม คือ การภาวนา (การแนะนำฝ่ายจิต) มนุษย์ทั้งชายและหญิง เป็นผู้รับใช้แท้ๆ ของธรรมประเพณีแห่งการภาวนา

ตามความคิดของนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน บุคคลที่ปรารถนาที่จะก้าวหน้าสู่ความครบครันควร "สนใจมอบตนในมือของผู้ที่เขาไว้วางใจ เพราะเมื่อมีผู้หนึ่งเป็นครู จึงจะมีศิษย์ เมื่อมีบิดาจึงมีบุตร" และท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่า "ผู้แนะนำนอกจากเป็นผู้มีการศึกษาและรอบคอบแล้ว ควรมีประสบการณ์... หากผู้แนะนำชีวิตจิตไม่มีประสบการณ์ของชีวิตจิต เขาจะไม่สามารถนำวิญญาณของผู้ที่พระเป็นเจ้ากำลังเรียก และเขาจะไม่เข้าใจ"

สถานที่เหมาะสำหรับภาวนา

2691วัด เป็นบ้านของพระเป็นเจ้า เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับภาวนาด้านพิธีกรรมของชุมชนวัด เป็นสถานที่พิเศษสำหรับนมัสการพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท การเลือกสถานที่เหมาะ เป็นเรื่องควรใส่ใจสำหรับภาวนาได้จริงๆ

สำหรับการภาวนาส่วนตัว อาจจะเป็น "มุมภาวนา" ที่มีพระคัมภีร์ และรูปภาพเคารพ เพื่อจะอยู่ที่นั่น สงบส่วนตัว ต่อหน้าพระบิดาของเรา (เทียบ มธ.6:6) ในครอบครัวคริสตชน การมีสถานที่เหมาะเป็นเรื่องควรใส่ใจสำหรับภาวนาได้จริงๆ

ในเขตที่มีอารามฤาษีตั้งอยู่ กระแสเรียกของนักบวชเหล่านี้ต้องให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทำวัตร และจัดหาให้มีสถานที่สงบที่จำเป็นสำหรับการภาวนาส่วนตัวอย่างจริงจังมากขึ้น (เทียบ PC7)

การจาริกแสวงบุญ ช่วยส่งเสริมการเดินทางบนโลกมุ่งสู่สวรรค์ และเป็นโอกาสพิเศษสำหรับการฟื้นฟูด้านการภาวนาตามประเพณี เพราะการจาริกแสวงบุญมุ่งแสวงหาน้ำทรงชีวิต สักการะสถานจึงเป็นสถานที่พิเศษสำหรับส่งเสริมรูปแบบต่างๆ ของการภาวนาของคริสตชนในพระศาสนจักร