หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทสรุป

2661 ธรรมประเพณีซึ่งพระจิตเจ้าทรงสอนลูกๆ ของพระเจ้าให้ภาวนาในพระศาสนจักรนั้น ก็โดยทางการถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างมีชีวิตชีวา

2662 พระวาจาของพระเจ้า พิธีกรรมของพระศาสนจักร คุณธรรมแห่งความเชื่อ ความไว้ใจและความรักเป็นบ่อเกิดแห่งการภาวนาถ