หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่สอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ธรรมประเพณีเรื่องการภาวนา

2650เราไม่ลดการภาวนาลงไปสู่การแสดงการกระตุ้นภายในตามธรรมชาติ กล่าวคือ เพื่อภาวนา  เราจำเป็นต้องมีความต้องการภาวนา ไม่เพียงพอที่จะรู้สิ่งซึ่งพระคัมภีร์เผยแสดงเกี่ยวกับการภาวนา เราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีภาวนาด้วย โดยอาศัยการถ่ายทอดที่มีชีวิตชีวา (ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์) ที่พระจิตเจ้าทรงสั่งสอนให้ภาวนาแก่ลูกๆ ของพระเจ้า "ที่เชื่อและสวดภาวนา" ในพระศาสนจักร   (การเผยความจริงของพระเป็นเจ้า ข้อ8)

2651ธรรมประเพณีเรื่องการภาวนาของคริสตชนเป็นรูปแบบการเจริญเติบโตของธรรมประเพณีความเชื่อรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะโดยอาศัยการรำพึงและการศึกษาของบรรดาผู้มีความเชื่อซึ่งรักษาเหตุการณ์ต่างๆ และถ้อยคำของแผนการแห่งความรอดไว้ในดวงใจของเขา และโดยทางความเข้าใจลึกซึ้งถึงความแท้จริงฝ่ายจิตซึ่งพวกเขามีประสบการณ์(เทียบ การเผยความจริงของพระเป็นเจ้า ข้อ 8)