หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทสรุป

2644 พระจิตเจ้าซึ่งสั่งสอนพระศาสนจักรและทำให้พระศาสนจักรระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ ก็ยังให้การอบรมชีวิตการสวดภาวนาด้วย ก่อให้เกิดการฟื้นฟูให้เป็นรูปแบบพื้นฐานของการภาวนาได้แก่ การอวยพร การขอ การอ้อนวอน การขอบพระคุณและการสรรเสริญ

2645 เพราะว่า พระเจ้าทรงอำนวยพระพร ดวงใจมนุษย์ก็สามารถถวายพระพรพระองค์ผู้เป็นแหล่งที่มาของการอำนวยพรทุกชนิด

2646 การภาวนาเพื่อขอนั้น มีเป้าหมายเพื่อขออภัยบาป การแสวงหาพระราชัยเช่นเดียวกับความต้องการจำเป็นแท้จริงทั้งปวงด้วย

2647การสวดอธิษฐานอ้อนวอนนั้นประกอบด้วยการขอเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนอื่น ไม่มีขอบเขตและแผ่ขยายไปยังศัตรูด้วย

2648 ความปิติยินดีและความทุกข์ทรมานทั้งมวล ทุกเหตุการณ์และความต้องการจำเป็นทุกชนิดอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงความขอบคุณ    ซึ่งต้องเติมชีวิตทั้งครบให้เต็มโดยมีส่วนร่วมกับของพระคริสตเจ้า "จงขอบพระคุณในทุกสิ่ง" (1ธส.5:18)

2649 การภาวนาเพื่อสรรเสริญ มุ่งเน้นถึงพระเจ้าโดยไม่หวังผลประโยชน์โดยเด็ดขาด เป็นการขับร้องสดุดี ถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่เหนือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ