หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาคสี่ : การภาวนา

ตอนที่ 1การภาวนาในชีวิตคริสตชน

 

การภาวนาเป็นเสมือนพระพรของพระเจ้า

 

การภาวนาเป็นเสมือนพันธสัญญา

 

การภาวนาเสมือนการมีชีวิตร่วมกัน

บทที่  1 การเผยแสดงเรื่องการภาวนา

มาตรา 1ในพันธสัญญาเดิม

 

การสร้างโลก แหล่งที่มาของการภาวนา

 

คำสัญญาและการภาวนาแสดงความเชื่อ

 

โมเสสและการภาวนาของคนกลาง

 

ดาวิดและการภาวนาของกษัตริย์

 

เอลียาห์ ผู้เผยพระวจนะ และการกลับใจ

 

บทเพลงสดุดี การภาวนาของที่ชุมนุม

 

บทสรุป

มาตรา  2 ในบูรณภาพแห่งกาลเวลา

 

พระเยซูเจ้าทรงภาวนา

 

พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราภาวนา

 

พระเยซูเจ้าทรงฟังคำภาวนาของเรา

 

การภาวนาของพระนางพรหมจารีมารีอา

 

บทสรุป

 

ในยุคของพระศาสนจักร

 

การอวยพรและการนมัสการ (Blessing and Adoration)

 

การภาวนาวอนขอ (Petition)

 

การภาวนาอ้อนวอน (Intercession)

 

การภาวนาขอบพระคุณ (Thanksgiving)

 

การภาวนาสรรเสริญ (Praise)