หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คำสัญญาและการภาวนาแสดงความเชื่อ

2570เมื่อพระเจ้าทรงเรียก อับราฮัมก็ออกเดินทาง "ดังที่พระเจ้าทรงบัญชา" (ปฐก.12:4) ดวงใจของอับราฮัม "อยู่ภายใต้พระวาจา" ท่านเชื่อฟังสุดใจ การที่ดวงใจรับฟัง ซึ่งตัดสินใจตามน้ำพระทัยพระเจ้านั้นเป็นสาระสำคัญของการภาวนา ถ้อยคำที่ใช้นั้นมีความสัมพันธ์กับเรื่องนี้ การภาวนาของอับราฮัมนั้นแสดงออกด้วยกิจการ ท่านเป็นคนเงียบ ท่านสร้างพระแท่นถวายแด่องค์พระเจ้า ในทุกขั้นของการเดินทาง เราก็พบการภาวนาของท่านเป็นถ้อยคำ เป็นการคร่ำครวญที่ทำให้พระเจ้าระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ ซึ่งดูเหมือนว่ายังไม่สำเร็จสมบูรณ์ (เทียบ ปฐก.15:2-3) เพราะฉะนั้น ตั้งแต่แรกเริ่ม แง่หนึ่งของการภาวนาคือ การทดสอบความเชื่อในความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า

2571เพราะอับราฮัมได้เชื่อในพระเจ้า ดำเนินชีวิตอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ และในพันธสัญญากับพระองค์ (เทียบ ปฐก.15:6; 17:1-2) ท่านพร้อมที่จะต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่ลึกลับภายใต้เตนท์ของตน เป็นการต้อนรับผู้มาเยือนที่น่าพิศวงแห่งมัมเร บทนำสู่การประกาศข่าวดีของพระบุตรแท้จริงแห่งพระสัญญา (เทียบ ปฐก.18:1-15; ลก.1:26-38) จากนั้น หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงมอบแผนการณ์ของพระองค์แก่อับราฮัมแล้ว ดวงใจของท่านก็เต้นได้จังหวะเดียวกันกับความเมตตากรุณาขององค์พระเจ้าเพื่อมวลมนุษย์  และท่านก็กล้าภาวนาเพื่อพวกเขาด้วยความมั่นใจ กล้าหาญ (เทียบปฐก.18:16-33)

2572การชำระความเชื่อของท่านให้บริสุทธิ์ในวาระสุดท้าย   อับราฮัม "ซึ่งได้รับพระสัญญาต่างๆ" (ฮบ.11:17) ถูกขอให้ถวายบูชาบุตรชาย ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่ท่าน ความเชื่อของท่านไม่หวั่นไหว   "พระเจ้าทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเพื่อเครื่องเผาบูชา"  (ปฐก.11:19) ดังนั้น บิดาแห่งบรรดาผู้มีความเชื่อก็เป็นรูปแบบพระบิดาซึ่งจะไม่ทรงไว้ชีวิตบุตรของพระองค์เอง แต่จะทรงประทานเพื่อเราทุกคน (รม.8:32)   การภาวนาฟื้นฟูความละม้ายคล้ายกับพระเจ้าและทำให้มนุษย์มีส่วนในพระอานุภาพแห่งความรักของพระเจ้า ซึ่งช่วยคนจำนวนมากให้รอด (เทียบ รม.8:16-21)

2573 พระเจ้าทรงรื้อฟื้นพระสัญญานั้นกับยาโคบ บรรพบุรุษของชาวอิสราแอลสิบสองตระกูล (เทียบ ปฐก.28:10-22) ก่อนเผชิญหน้ากับเอซาวพี่ชาย ยาโคบต่อสู้กับผู้มีบุคลิกลึกลับตลอดทั้งคืน ซึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อของตน แต่ได้อวยพรให้ก่อนลาจากไปตอนพระอาทิตย์ขึ้น ธรรมประเพณีฝ่ายจิตใจของพระศาสนจักรได้พิจารณาสัญลักษณ์ของการภาวนาในเรื่องนี้    ว่าเป็นเสมือนการต่อสู้ของความเชื่อและชัยชนะของความเพียรทน (เทียบ ปฐก.32:24-30; ลก.18:1-8)