หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ในพันธสัญญาเดิม

2568การเผยแสดงเรื่องการภาวนาในพันธสัญญาเดิมนั้นจารึกลงไว้ระหว่างการตกในบาปของมนุษย์และการไถ่บาป ระหว่างคำถามที่พระเจ้าเรียกให้ลูกๆ รุ่นแรกตอบด้วยความเสียใจว่า "เจ้าอยู่ที่ไหน...เจ้าได้ทำอะไรลงไป..." (ปฐก.3:9,13) และคำตอบของพระบุตรแต่องค์เดียวตอนเข้ามาในโลกนี้ว่า "นี่ไง  เรามา... เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระเจ้าข้า" (ฮบ.10:5-7)  การภาวนาในลักษณะเช่นนั้นผูกโยงกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์