หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การภาวนาเสมือนการมีชีวิตร่วมกัน

2565ในพันธสัญญาใหม่  การภาวนาเป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตของบุตรพระเจ้ากับพระบิดา  ผู้ทรงความดีไม่มีขอบเขต กับพระบุตรพระเยซูคริสตเจ้า และกับพระจิตเจ้า พระหรรษทานแห่งพระราชัยนั้นเป็น "ความผูกพันแห่งพระตรี-เอกภาพศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวล… กับจิตมนุษย์ทั้งครบ" (น.เกรโกรี แห่งนาเซียน) ชีวิตแห่งการภาวนานั้นจึงประกอบด้วยนิสัยการอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สามพระบุคคล และการมีชีวิตร่วมกับพระองค์ การมีชีวิตร่วมกันเช่นนั้นไปได้เสมอ เพราะว่า โดยทางศีลล้างบาป เรากลายเป็นอย่างเดียวกับพระคริสตเจ้า (เทียบ รม.6:5) การภาวนานั้นเป็นแบบคริสตชนในแง่ที่มีชีวิตร่วมกันกับพระคริสตเจ้า และมีการขยายออกไปสู่พระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ มิติเหล่านี้เป็นมิติแห่งความรักของพระคริสตเจ้า (เทียบ อฟ.3:18-21)