หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การภาวนาเป็นเสมือนพันธสัญญา

2562 การภาวนามาจากไหน  ไม่ว่าเราภาวนาด้วยคำพูดหรือท่าทาง ก็เป็นของมนุษย์ทั้งครบที่ภาวนา แต่บางครั้งพระคัมภีร์กล่าวถึงวิญญาณหรือจิตใจ ยิ่งบ่อยครั้งกว่าคือดวงใจ (เกินกว่าพันครั้ง) ตามความหมายในพระคัมภีร์ เป็นดวงใจที่ภาวนา ถ้าดวงใจนั้นอยู่ห่างเหินพระเป็นเจ้า คำพูดของการภาวนาก็ไร้ประโยชน์

2563ดวงใจเป็นที่อยู่ที่ซึ่งข้าพเจ้าอยู่  ที่ซึ่งข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่ ตามสำนวนพระคัมภีร์หรือเซมิติกหัวใจเป็นสถานที่ซ่อนของเรา ไม่อาจเข้าถึงได้โดยเหตุผลของเราและของคนอื่นๆ พระจิตของพระเจ้าเท่านั้นอาจตรวจสอบและรู้จักได้ หัวใจเป็นที่ตัดสินใจ ซึ่งอยู่ส่วนลึกกว่าความสามารถทางจิตของเรา เป็นที่แห่งความจริง ซึ่งเราเลือกชีวิตหรือความตาย เป็นที่พบปะ เนื่องจากว่าเราเจริญชีวิตในความสัมพันธ์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้า เป็นที่แห่งพันธสัญญา

2564การภาวนาของคริสตชนเป็นความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ในพระคริสตเจ้า เป็นกิจการของพระเจ้าและของมนุษย์ ออกมาจากพระจิตเจ้าและจากตัวเราเอง หันไปหาพระบิดาเจ้าโดยครบถ้วน ในความผูกพันกับน้ำใจมนุษย์แห่งพระบุตรพระเจ้าที่กลายเป็นมนุษย์