หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทสรุป

2620 ในพันธสัญญาใหม่ บทภาวนาในฐานะบุตรของพระเยซูเจ้าเป็นรูปแบบสมบูรณ์ของการภาวนา บ่อยครั้งพระองค์ภาวนาในที่เปลี่ยว  ในความเงียบสงัด การภาวนาของพระเยซูเจ้านำมาซึ่งการยึดมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อความรักในน้ำพระทัยของพระบิดา จนกระทั่งถึงไม้กางเขนและความไว้วางใจเด็ดขาดว่าจะได้รับการตอบสนอง

2621พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาอัครสาวกของพระองค์ให้ภาวนาด้วยดวงใจที่ชำระให้บริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อที่มีชีวิตชีวา และพากเพียร ด้วยความกล้าหาญในฐานะบุตร  พระองค์ทรงตักเตือนสาวกให้ตื่นเฝ้าและทรงเชื้อเชิญให้ขอต่อพระเป็นเจ้าในนามของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้าเองทรงโปรดให้เป็นไปตามการภาวนาซึ่งวอนขอพระองค์

2622การภาวนาของพระนางพรหมจารีมารีอานั้นคำ "จงเป็นไป" "FIAT"  ของพระนางและในบท  "มักญีฟีกัต" มีลักษณะที่มีการถวายตนทั้งครบด้วยใจกว้างขวางในความเชื่อ