หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การภาวนาของพระนางพรหมจารีมารีอา

2617 การภาวนาของพระนางมารีอาได้เผยแสดงแก่เรา ณ รุ่งอรุณแห่งบูรณภาพของกาลเวลา  ก่อนการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรแห่งพระเจ้า  และก่อนที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา การภาวนาของพระนางให้ความร่วมมือกับแผนการแห่งความปรารถนาดีของพระบิดา ในการแจ้งสารการปฏิสนธิของพระคริสตเจ้า และในการรอคอยวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเพื่อสร้างพระศาสนจักร พระกายแห่งพระคริสตเจ้า (เทียบ ลก.1:38; กจ1:14) พระพรของพระเจ้าพบการรับรอง ซึ่งรอคอยกันมาตั้งแต่แรกเริ่มแห่งยุคสมัยในความเชื่อ ของสาวผู้รับใช้ที่สุภาพถ่อมตนของพระองค์ พระนางซึ่งพระผู้ทรงสรรพฤทธิ์ได้ทำให้  "เต็มเปี่ยมด้วยหรรษทาน" ตอบสนองด้วยการถวายตนทั้งครบ "ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด" จงเป็นไป (FIAT) เป็นการภาวนาแบบคริสตชนกล่าวคือ เป็นของพระองค์ทั้งครบเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นของเราทั้งครบ

2618พระวรสารเผยแสดงแก่เราว่า พระนางมารีอาภาวนาและเข้ามาให้ความช่วยเหลือในความเชื่ออย่างไร ที่คานา (เทียบ ยน.2:1-12) พระมารดาของพระเยซูเจ้าอ้อนวอนพระบุตรของพระนางเพราะความจำเป็นของงานเลี้ยงการแต่งงาน เครื่องหมายของอีกงานเลี้ยงหนึ่งคือ งานเลี้ยงแต่งงานของพระชุมพาน้อย  ซึ่งถวายพระกายและพระโลหิตของตนตามคำเรียกร้องของพระศาสนจักร เจ้าสาวของพระองค์ และตอนอยู่ในยุคของพันธสัญญาใหม่ที่เชิงกางเขน (เทียบ ยน19:25-27) ซึ่งพระนางมารีอาได้รับเป็นสตรีคนนั้น  เอวาคนใหม่ "พระมารดาแท้จริงของบรรดาผู้มีชีวิต"

2619เป็นเพราะเหตุนี้ที่บทเพลงของพระนางมารีอา (เทียบ ลก.1:46-55) บทมักญีฟีกัต เป็นบทเพลงพระมารดาแห่งพระเจ้าและของพระศาสนจักร เป็นบทเพลงของธิดาแห่งซีออน และของประชากรใหม่ของพระเจ้า บทเพลงขอบคุณเพราะความสมบูรณ์แห่งพระหรรษทานที่หลั่งไหลลงมาในแผนการแห่งความรอด บทเพลงของ "ผู้ยากไร้" ซึ่งความหวังเป็นจริงขึ้นมาโดยทางการทำให้พระสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้กับ "บรรดาบรรพบุรุษแก่อับราฮัม และลูกหลานสืบต่อกันมาตลอดไป" สำเร็จสมบูรณ์