หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระเยซูเจ้าทรงฟังคำภาวนาของเรา

2616การภาวนาต่อพระเยซูเจ้านั้นได้รับตามขอแล้วโดยพระองค์ ระหว่างศาสน-บริการของพระองค์ โดยทางเครื่องหมายซึ่งบอกล่วงหน้าถึงพระอานุภาพแห่งความมรณา และการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์  พระเยซูเจ้ารงให้ตามคำขอของการภาวนาด้วยความเชื่อ ที่แสดงออกโดยถ้อยคำ เช่น คนโรคเรื้อน  ไยรัสหญิงชาวคานาอัน โจรที่ดี (เทียบ มก.1:40-41; 5:36; 7:29; ลก.23:39-43) หรือในความเงียบ เช่น ชายทั้งสี่ผู้หามคนง่อย  หญิงตกโลหิตผู้สัมผัสฉลองพระองค์ น้ำตาและการชโลมด้วยน้ำมันหอมของหญิงคนบาป (เทียบ มก.2:5; 5:28; ลก.7:37-38) คำอ้อนวอนที่มีความเดือดร้อนใจของคนตาบอดว่า "ข้าแต่โอรสของดาวิด ทรงเมตตาเถิด"  (มธ.9:27) หรือ "ข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด" (มก.10:47) ได้รับการสวดฟื้นฟูในธรรมประเพณีของการภาวนาต่อพระเยซูเจ้า "พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแห่งพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด" เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเยียวยาความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือการยกบาป พระเยซูเจ้าทรงตอบสนองต่อการภาวนาซึ่งร้องขอด้วยความเชื่อเสมอ "จงไปเป็นสุขเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดแล้ว"

นักบุญออกัสตินสรุปสามมิติของการภาวนาของพระเยซูเจ้าในลักษณะน่าพิศวงยิ่ง "พระองค์ทรงภาวนาเพื่อเราในฐานะเป็นปุโรหิต   ทรงภาวนาในเราในฐานะเป็นประมุข และเราภาวนาในฐานะพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา ดังนั้น  เราจึงยอมรับเสียงของเราในพระองค์และเสียงของพระองค์ในตัวเรา"