หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตอนที่หนึ่ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การภาวนาในชีวิตคริสตชน

2558"รหัสธรรมแห่งความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่นัก" พระศาสนจักรประกาศความเชื่อในบทข้าพเจ้าเชื่อของอัครสาวก (ภาคที่หนึ่ง) และฉลองความเชื่อนั้นในพิธีกรรมทางศีลศักดิ์สิทธิ์ (ภาคสอง) เพื่อให้ชีวิตของสัตบุรุษนั้นสอดคล้องกับพระคริสตเจ้าในพระจิตเจ้า สู่พระสิริของพระบิดา (ภาคสาม) ธรรมล้ำลึกนี้เรียกร้องให้สัตบุรุษเชื่อ เพื่อเฉลิมฉลองและเจริญชีวิตในความสัมพันธ์ที่มีชีวิตและเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าผู้ทรงชีวิตและเที่ยงแท้ ความสัมพันธ์เช่นนั้นคือการภาวนา

การภาวนาคืออะไร

สำหรับข้าพเจ้านั้น การภาวนาเป็นการเปลี่ยนแปรของหัวใจ   เป็นการเพ่งพินิจธรรมดาไปสู่ฟ้าสวรรค์ เป็นเสียงร้องแห่งการรับรู้และเสียงร้องแห่งความรัก ที่โอบอุ้มทั้งการทดลองและความปิติยินดี

(น.เทเรซา แห่งลีซีเออ, ชีวประวัติ C 25r)