หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา  10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระบัญญัติประการทีสิบ

"อย่ามองดูบ้านคนอื่นด้วยความอิจฉาอยากได้" (อพย.20:17) "อย่าปรารถนาบ้านเรือนของเขา ที่ดิน ทาส ฝูงสัตว์ ลา หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นของเขา" (ฉธบ.5:21)

"ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็อยู่ที่นั่น" (มธ.6:21)

2534พระบัญญัติประการที่สิบเปิดเผยและทำให้พระบัญญัติประการที่เก้าสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับความใคร่ฝ่ายเนื้อหนัง พระบัญญัติประการที่สิบห้ามปรารถนาทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเป็นรากเหง้าของการลักขโมย การลักพาตัว และการฉ้อโกง ซึ่งพระบัญญัติประการที่เจ็ดห้ามไว้ "ตัณหาของดวงตา"  นำไปสู่ความรุนแรงและความอยุติธรรมที่พระบัญญัติประการที่ห้าห้ามไว้ (เทียบ 1ยน.2:16; มคา.2:2) ความโลภคล้ายกับการผิดประเวณี เกิดจากการนับถือรูปปฏิมาที่พระบัญญัติสามประการแรกสั่งห้ามไว้ (เทียบ ปชญ. 14:12)   พระบัญญัติประการที่สิบพิจรณาเจตนา รวมกับพระบัญญัติประการที่เก้าก็สรุปคำสั่งสอน