หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

2528"ใครๆ ที่จ้องดูหญิงด้วยความใคร่ ก็ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจแล้ว" (มธ.5:28)

2529พระบัญญัติประการที่เก้า เตือนให้ระวังเรื่องตัณหา หรือความใคร่ฝ่ายเนื้องหนัง

2530การรบสู้ต่อต้านตัณหาทางเนื้อหนังนั้นเกี่ยวเนื่องกับการชำระใจให้บริสุทธิ์และการฝึกปฏิบัติการรู้จักประมาณตน

2531ใจบริสุทธิ์ทำให้เราแลเห็นพระเจ้า ทำให้เราสามารถเห็นทุกอย่างตามสายพระเนตรพระเจ้า

2532การชำระใจให้บริสุทธิ์นั้นเรียกร้องการภาวนา การปฏิบัติถือความบริสุทธิ์ มีความตั้งใจและการมองที่บริสุทธิ์

2533ใจบริสุทธิ์เรียกร้องความถ่อมตน ซึ่งคือความอดทน การรู้จักประมาณตนและความสุขุมรอบคอบ ความสงบเสงี่ยมนี้ป้องกันศูนย์กลางแท้ของบุคคล