หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. การต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ

2520ศีลล้างบาปประทานพระหรรษทานแห่งการชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งปวงแก่ผู้ที่รับศีลนี้ แต่ผู้รับศีลล้างบาปต้องรบสู้ต่อเนื่องกับความใคร่ฝ่ายเนื้อหนังและความปรารถนาต่างๆ ที่ไร้ระเบียบ  ด้วยพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าจะทำให้เขามีชัยชนะ

โดยอาศัยคุณธรรมและพระพรแห่งความบริสุทธิ์เพราะว่าความบริสุทธิ์ช่วยเราให้รักด้วยใจเที่ยงตรงและไม่แบ่งแยก

โดยทางความตั้งใจบริสุทธิ์ซึ่งประกอบด้วยการแสวงหาจุดหมายแท้จริงของมนุษย์  ด้วยการมองซื่อๆจริงใจ ผู้รับศีลล้างบาปแสวงหาที่จะพบและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกสิ่ง (เทียบ รม.12:2 ; คส.1:10)

โดยทางความบริสุทธิ์ในการมองภายนอกและภายในโดยรู้จักควบคุมความรู้สึกและจินตนาการต่างๆ โดยการปฏิเสธความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งนำเราให้เหินห่างจากหนทางแห่งพระบัญญัติของพระเจ้า "การมองเห็นนั้นก่อให้เกิดความปรารถนาในบรรดาผู้โง่เขลา" (ปชญ.15:5)

โดยทางการภาวนา

นักบุญออกัสติน กล่าวว่า "ข้าพเจ้าคิดว่า การรู้จักประมาณตนนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามของตนเองซึ่งข้าพเจ้ามิได้สำนึกว่า  ข้าพเจ้าโง่เขลาที่ไม่รู้...ว่าไม่มีใครสามารถเป็นผู้รู้จัก ประมาณตนได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงโปรดประทานให้ เพราะพระองค์คงจะประทานให้แน่นอนถ้าข้าพเจ้าได้ทำให้ได้ยินถึงพระกรรณและถ้าข้าพเจ้าสนใจพระองค์ด้วยความเชื่อมั่นคง (สารภาพบาป 6,11,20)

2521ความบริสุทธิ์เรียกร้องความถ่อมตน (modesty)  ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ครบสมบูรณ์ของการควบคุมอารมณ์  ความถ่อมตนป้องกันศูนย์กลางส่วนตัวของบุคคล  หมายถึงการปฏิเสธที่จะเปิดเผยสิ่งที่ควรเก็บซ่อนไว้ เรียกร้องให้ผู้มีความรู้สึกไวต้องเป็นพยานถือความบริสุทธิ์ ความถ่อมตนช่วยทำให้รู้จักมองผู้อื่นและประพฤติตนให้สอดคล้องกับศักดิ์ศรีของบุคคลและความผูกพันต่อกัน

2522ความถ่อมตนพิทักษ์ธรรมล้ำลึกของบุคคลและความรักของเขาไว้ เสนอแนะให้มีความอดทนและการรู้จักประมาณตนในความสัมพันธ์ทางความรัก เรียกร้องให้เคารพเงื่อนไขของการให้ที่ไว้ใจได้และการอุทิศตนของชายหญิงร่วมกัน  ความถ่อมตนนั้นเป็นการมีสมบัติผู้ดี  รู้จักเลือกเครื่องแต่งตัวที่เหมาะสม รู้จักรักษาความเงียบหรือการไว้ตัว ณ ที่ซึ่งปรากฏมีการเสี่ยงที่อยากรู้อยากเห็นล่อแหลม เป็นความสุขุมรอบคอบ

2523มีความถ่อมตน (modesty) ด้านความรู้สึกและด้านร่างกายด้วย    ความถ่อมตนต่อต้านการแอบมองเรือนร่างมนุษย์ในการโฆษณาบางประเภท  หรือต่อต้านการเย้ายวนของสื่อมวลชนที่จะผลักดันไปสู่การเปิดเผยสิ่งสงวนส่วนตัวมากเกินไป ความถ่อมตนนั้นกำหนดวิธีดำเนินชีวิตซึ่งต่อต้านการอยู่ใต้อำนาจของแฟชั่น และความกดดันของแนวคิดที่แพร่หลาย

2524ความถ่อมตนเลือกรูปแบบแตกต่างจากวัฒนธรรมหนึ่งกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าที่ใด ความถ่อมตนนั้นปรากฏเสมือนความสังหรใจของศักดิ์ศรีทางจิตใจโดยเฉพาะของมนุษย์ มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตสำนึกที่ตื่นตัวของการเป็นบุคคล การสั่งสอนเรื่องความถ่อมตนให้แก่เด็กๆ และวัยรุ่นนั้นเป็นการปลุกให้พวกเขาตื่นตัวเคารพต่อบุคคล

2525ความบริสุทธิ์แบบคริสตชนนั้นเรียกร้องการชำระสิ่งแวดล้อมทางสัมคมให้บริสุทธิ์ ให้สื่อสารมวลชนสนใจ เคารพ และรู้จักประมาณตนในเรื่องความบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์นั้นต้องเป็นอิสระจากการเผยแพร่วรรณกรรมที่เกี่ยวกับความใคร่ และหลีกเลี่ยงการบังเทิง ซึ่งเอื้อต่อความอยากรู้อยากเห็นที่ผิดและมายา

526คำกล่าวที่ว่า การอนุญาตทางศีลธรรม (moral permissiveness) ที่มีพื้นฐานตั้งอยู่บนความคิดที่หลงผิดเกี่ยวกับเสรีภาพของมนุษย์ เงื่อนไขที่จำเป็นของเสรีภาพที่แท้นั้นต้องให้การศึกษาเบื้องต้นเกี่วกับกฎศีลธรรม ผู้รับผิดชอบทางการศึกษาต้องสอนเยาวชนให้เคารพความจริง คุณภาพของหัวใจและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในด้านศีลธรรมและจิตใจ

2527"ข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ล้มแล้วอยู่ตลอดเวลา ข่าวดีนั้นปราบและขจัดความลุ่มหลงกับความชั่วร้ายต่างๆ ซึ่งเกิดจากความเย้ายวนอันมีอยู่ตลอดเวลาของบาป ข่าวดีนั้นชำระและยกระดับศีลธรรมของชนชาติต่างๆ ให้สูงขึ้น และโดยไม่หยุดยั้ง คุณสมบัติต่างๆ ฝ่ายวิญญาณกับพระไม่ว่าของชนชาติใดและในยุคใด ข่าวดีนั้นทำให้อุดมเหมือนจากภายใน ทำให้แข็งแรง ทำให้สมบูรณ์ และฟื้นฟูในพระคริสตเจ้าด้วยพระคุณที่ได้รับจากเบื้องบน" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 58)