หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. การชำระใจให้บริสุทธิ์

2517ดวงใจเป็นที่อยู่ของบุคลิกภาพทางศีลธรรม "ดวงใจเป็นที่เกิดของความคิดมิดี การฆาตกรรม การมีชู้ การล่วงประเวณี" (มธ.15:19) การสู้รบต่อต้านตัณหาทางเนื้อหนังนั้น อาศัยการชำระใจให้บริสุทธิ์และการถือปฏิบัติการรู้ประมาณตน

จงรักษาตนให้อยู่แบบธรรมดา บริสุทธิ์และท่านจะเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ    ซึ่งไม่รู้จักความชั่วร้ายซึ่งทำลายล้างชีวิตมนุษย์ (PG 2,916)

2518มหาบุญลาภข้อที่หกกล่าวว่า "ผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มธ.5:8) ผู้มีใจบริสุทธิ์นั้น คือบรรดาผู้ซึ่งได้ยอมกำหนดสติปัญญาและน้ำใจของตนต่อข้อเรียกร้องไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ในสามเรื่องโดยเฉพาะคือ ความรัก (เทียบ 1ทธ. 4:3-9 ; ทธ.2:23-26)  ความบริสุทธิ์ หรือความเที่ยงตรงทางเพศ  ความรักต่อความจริงและการรับความเชื่อในลักษณะสากล  มีความเชื่อมโยงกันระหว่างใจบริสุทธิ์  ร่างกายสะอาดและความเชื่อบริสุทธิ์ถ
สัตบุรุษต้องเชื่อข้อต่างๆ ดำเนินชีวิตอย่างดี สัตย์ซื่อโดยการนบนอบ และด้วยดวงใจที่บริสุทธิ์โดยการดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อและเข้าใจสิ่งที่เชื่อ  (นักบุญออกัสติน)

2519ได้มีคำสัญญาแก่บรรดาผู้มีใจบริสุทธิ์ว่า  จะแลเห็นพระเจ้าซึ่งหน้าและจะละม้ายคล้ายกับพระองค์ (เทียบ 1คร.13:12; 1ยน.3:2) ความบริสุทธิ์ของดวงใจนั้นเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อการ ชื่นชมพระพักตร์พระเจ้า  จนกระทั่งบัดนี้ ความบริสุทธิ์นั้นทำให้เราแลเห็นเพื่อนตามพระเจ้า  ยอมรับคนอื่นเป็นเพื่อนบ้านตามพระเจ้า  ทำให้เราเห็นพ้องที่จะรับเรือนร่างมนุษย์ของเราและของคนอื่นว่าเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า เป็นการสำแดงความงดงามของพระเจ้า