หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. การใช้เครื่องมือสื่อสารทางสังคม

2493ในสังคมยุคใหม่ เครื่องมือสื่อสารมีบทบาทที่สำคัญในการให้ข้อมูล การส่งเสริมวัฒนธรรม    และในการศึกษาอบรม บทบาทเช่นนี้กำลังเพิ่มขอบข่ายความก้าวหน้าทางเทคนิค ความหลากหลายของข่าวสารถูกถ่ายทอด และมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของสาธารณชน ทั้งนี้เป็นผลของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

2494การให้ข้อมูลโดยทางสื่อสารมวลชนนั้นเป็นบริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (สื่อมวลชน II) สังคมมีอิทธิพลต่อข่าวสารข้อมูลที่วางพื้นฐานอยู่บนความจริง เสรีภาพ ความยุติธรรม และการพึ่งพาอาศัยกัน

การใช้สิทธิที่เที่ยงตรงนี้เรียกร้องให้เนื้อหาการติดต่อสื่อสารเป็นจริงเสมอ และช่วยพยุงความยุติธรรมและความรักสมบูรณ์ นอกเหนือจากนี้ การสื่อสารด้วยความซื่อสัตย์และเหมาะสม กล่าวคือ ในการแสวงหาข่าวสารและในการเผยแพร่ข่าวสารนั้นให้เคารพกฎศีลธรรมสิทธิต่างๆ ที่ถูกต้องและศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ (สื่อมวลชน 5,2)

2495จำเป็นที่สมาชิกทุกคนของสังคมต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความยุติธรรมและความรักในขอบเขตนี้ ฉะนั้น ให้มีการใช้สื่อมวลชนเหล่านี้เพื่อให้การอบรมและเผยแพร่มติมหาชนที่ถูกต้อง  (สื่อมวลชน 8)    การพึ่งพาอาศัยกันเป็นผลที่ตามมาของการสื่อสารที่แท้จริงและถูกต้อง และการไหลเวียนอิสระของแนวคิด ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อความรักและความเคารพต่อผู้อื่น

2496เครื่องมือสื่อสารทางสังคม (โดยเฉพาะสื่อมวลชน) สามารถทำให้เกิดสภาพเป็นฝ่ายรับในด้านผู้ใช้สื่อ ทำให้เขาเป็นผู้บริโภคที่ตื่นตัวน้อยต่อข่าวสารหรือสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ใช้สื่อสารมวลชนนั้นควรรู้ประมาณตนและมีระเบียบวินัย พวกเขาต้องการหล่อหลอมสร้างมโนธรรมที่ชัดแจ้ง และถูกต้องเพื่อต่อต้านอิทธิพลต่างๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์

2497นักหนังสือพิมพ์มีข้อบังคับต้องบริการรับใช้ความจริงและไม่ทำผิดต่อความรัก เพราะภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเขาในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เขาควรพยายามเคารพธรรมชาติของข้อเท็จจริงและขอบเขตของการตัดสินเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบุคคลด้วยความเอาใจใส่ที่เท่าเสมอกัน พวกเขาควรหลีกเลี่ยงที่จะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง

2498เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะในเรื่องนี้ เพราะประโยชน์ของส่วนรวม... อันที่จริง เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั่นเองที่จะปกป้องและคุ้มครองเสรีภาพที่ถูกต้องและแท้จริงในการหาข่าวสาร     โดยการตรากฎหมายและการนำกฎหมายมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนาจฝ่ายบ้านเมืองควรสอดส่องการใช้สื่อมวลชนในทางที่ผิด เพื่อมิให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักด้านจริยธรรมของประชาชนและความก้าวหน้าของสังคม (สื่อมวลชน 12) เจ้าหน้าที่บ้านเมืองควรลงโทษเมื่อมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อชื่อเสียงและความลับเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว พวกเขาควรรายงานข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั่วไป หรือตอบสนองความสนใจของประชาชนที่มีมูลความจริงอยู่มาก ในเวลาที่กำหนดและอย่างสัตย์ซื่อ ไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้การนำข้อมูลที่ผิดมาใช้อิทธิพลกับมติมหาชนโดยอาศัยสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ควรหลีกเลี่ยงการแทรกแซงทำลายเสรีภาพส่วนบุคคลและส่วนรวม

2499การตัดสินด้านศีลธรรมต้องประณามการรบกวนของรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งบิดเบือนความจริงอย่างเป็นระบบ ใช้อำนาจควบคุมความเห็นด้านการเมืองด้วยสื่อมวลชน ใช้อิทธิพลกับผู้ต่อต้านและพยานในกระบวนการศาล และคิดว่าพวกเขาจะทำให้การปกครองกดขี่มั่นคง โดยการบีบบังคับและปราบปรามทุกสิ่งที่พวกเขาพิจารณาว่าเป็น "อาชญากรรมทางความคิด"