หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. การเคารพต่อความจริง

2488สิทธิในการติดต่อสื่อสารความจริงนั้นมีเงื่อนไข ทุกคนต้องกำหนดชีวิตของตนให้สอดคล้องกับคำสั่งสอนตามพระวรสารแห่งความรักฉันพี่น้อง เรื่องนี้เรียกร้องในสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดให้ตัดสินว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะเผยแสดงความจริงให้กับคนที่ขอทราบ

2489เมตตาธรรมและการให้ความเคารพต่อความจริงควรเสนอแนะคำตอบให้กับการเรียกร้องขอข้อมูลหรือการสื่อสาร ความดีและความปลอดภัยของคนอื่น การให้ความเคารพต่อชีวิตส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวมเป็นเหตุผลเพียงพอเพื่อนิ่งเฉย เกี่ยวกับสิ่งซึ่งเหมาะสมไม่ให้ได้รับรู้ หรือเพื่อใช้ภาษาที่รอบคอบ หน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวบ่อยๆ เรียกร้องความรอบคอบที่เข้มงวด ไม่มีผู้ใดต้องเปิดเผยความจริงให้กับคนที่ไม่มีสิทธิที่จะรู้ (เทียบ บสร. 27:16; สภษ.25:9-10)

2490ความลับของศีลอภัยบาปนั้นศักดิ์สิทธิ์ ใครก็ไม่สามารถละเมิดเพราะเหตุจูงใจใดๆ "ตราศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจลบล้างได้ เพราะฉะนั้นเป็นความผิดหนักถ้าผู้รับฟังคำสารภาพบาปจะทรยศผู้มาสารภาพบาป ด้วยถ้อยคำหรือวิธีการอื่นใดๆ และเพื่อสาเหตุใดๆ" (กฎหมายพระศาสนจักร ข้อ 983,1)

2491ความลับทางวิชาชีพ ยกตัวอย่างเช่น นักการเมือง ทหาร แพทย์ และทนาย หรือข้อมูลที่ทำไว้ภายใต้ตราแห่งความลับ ต้องรักษาไว้ ยกเว้นกรณีพิเศษซึ่งการพิทักษ์รักษาความลับนั้นต้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายฉกรรจ์มากแก่คนที่ได้รับมอบความไว้วางใจ แก่คนที่ได้รับข้อมูลนั้นหรือบุคคลที่สาม และที่ความเสียหายฉกรรจ์มากนั้นอาจหลีกเลี่ยงได้เฉพาะโดยทางการเผยความจริงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวที่ก่อความเสียหายให้ผู้อื่นนั้นต้องไม่ถูกเปิดเผยโดยปราศจากเหตุผลสำคัญและสมสัดส่วนแม้ไม่ได้รับมอบไว้ภายใต้ตราแห่งความลับก็ตาม

2492ทุกคนควรรักษาข้อจำกัดที่สมควรเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคล ผู้มีความรับผิดชอบด้านการติดต่อสื่อสาร รักษาสมดุลที่ถูกต้องระหว่างข้อเรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล การเข้ามาแทรกแซงโดยสื่อมวลชน ในชีวิตส่วนตัวของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมทางการเมืองหรือฝ่ายบ้านเมือง ต้องถูกลงโทษมากน้อยตามขนาด ซึ่งละเมิดความลับส่วนบุคคลและเสรีภาพของเขา