หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. "เป็นพยานยืนยันความจริง"

 2471 พระคริสตเจ้าทรงประกาศต่อหน้าปิลาตว่า "เราเกิดมาในโลกนี้เพื่อยืนยันความจริง" (ยน.18:37) คริสตชนต้องไม่อับอาย "ที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" (2ทธ.1:8) ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีการเรียกร้องให้การเป็นพยานความเชื่อ คริสตชนมีหน้าที่ที่จะประกาศความเชื่อโดยปราศจากการกำกวมดังเช่นนักบุญเปาโลได้กระทำต่อหน้าผู้พิพากษา ผู้มีความเชื่อต้อง "ประพฤติให้ถูกต้องตามมโนธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์" (กจ.24:16)

2472 หน้าที่ของคริสตชนที่จะร่วมส่วนกับชีวิตของพระศาสนจักรนั้นผลักดันเขาให้ปฏิบัติตนเป็นพยานแห่งพระวรสารและข้อบังคับต่างๆ ซึ่งมาจากนั้น การเป็นพยานเช่นนั้นเป็นที่ถ่ายทอดความเชื่อด้วยถ้อยคำและผลงาน   การเป็นพยานยืนยันเป็นกิจการแห่งความยุติธรรมซึ่งให้ความเห็นชอบหรือทำให้ความจริงเป็นที่รู้จัก

คริสตชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ต้องเจริญชีวิตเป็นแบบฉบับที่ดี และเป็นองค์พยานด้วยคำพูด แสดงว่าเขาเป็นคนใหม่เมื่อรับศีลล้างบาป และมีพละกำลังของพระจิตเมื่อรับศีลกำลัง

2473 การเป็นมรณสักขีคือการเป็นพยานยืนยันขั้นสูงสุดที่ให้กับสัจจธรรมแห่งความเชื่อ เป็นพยานถึงยอมพลีชีวิต มรณสักขีเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า ผู้ได้มรณาและกลับเป็นขึ้นมา ซึ่งเขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์อาศัยความรักความเมตตา เขาเป็นพยานถึงสัจธรรมแห่งความเชื่อและข้อความเชื่อคริสตชน เขาเผชิญความตายด้วยความกล้าหาญ นักบุญอิกญาซีโอ แห่งอันทิโอก กล่าวว่า "ให้ข้าพเจ้ากลายเป็นอาหารของสัตว์ร้าย เพียงเท่านี้ก็ทำให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระเจ้า" (Ad Rom. 4,1)

2474พระศาสนจักรได้พยายามรวบรวมบันทึกของบรรดาผู้ซึ่งได้พากเพียรเป็นพยานยืนยันความเชื่อจนถึงวาระสุดท้าย มีเรื่องเกียวกับกิจการต่างๆ ของบรรดามรณสักขี ถือเป็นเอกสารแห่งสัจจธรรมที่จารึกด้วยเลือด

นักบุญอิกญาซีโอ แห่งอันทิโอก กล่าวว่า "โลกทั้งโลกและอาณาจักรทั้งหลายบนโลกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อข้าพเจ้า สำหรับข้าพเจ้านั้นยอมตายเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า ดีกว่าการเป็นกษัตริย์ครอบครองสุดแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าแสวงหาผู้ซึ่งได้มรณาเพื่อเรา ข้าพเจ้าต้องการผู้นั้นซึ่งได้กลับเป็นขึ้นมาเพื่อเรา ช่วงเวลาซึ่งข้าพเจ้าจะเกิดนั้นใกล้เข้ามาแล้ว..." (AdRom. 6:1-2)

ข้าพเจ้าขอถวายพระพรพระองค์ที่ได้ตัดสินให้ข้าพเจ้าเหมาะสมกับวันนี้    และขณะนี้เหมาะสมที่จะได้รับการนับเข้าอยู่ท่ามกลางบรรดามรณสักขีของพระองค์...    พระองค์ได้ถือตามคำสัญญา โอ พระเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อและสัจธรรม เพราะเหตุนี้และทุกสิ่งทั้งหลายนี้ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ขอถวายพรแด่พระองค์ ขอถวายเกียรติแด่พระองค์โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า สงฆ์ตลอดนิรันดร์และผู้ทรงสรรพฤทธิ์ พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ เพราะพระองค์ซึ่งทรงดำรงพระชนม์ชีพและครองราชย์พร้อมกับพระองค์และพระจิตเจ้า ขอให้เกียรติมงคลจงมีแด่พระองค์ บัดนี้และตลอดกาลเทอญ อาแมน (นักบุญโปลี การ์ป 14,2-3)