หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. การดำเนินชีวิตในความจริง

 2465พันธสัญญาเดิมยืนยันว่า พระเป็นเจ้าเป็นที่มาแห่งความจริงทั้งปวง พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง พระบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง  "ความซื่อตรงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์" (สดด.119:90, เทียบ สภษ.8:7; 2ซมอ.7:28; สดด.119:142; ลก.1:50) เพราะว่าพระเป็นเจ้าเป็นองค์แห่งความจริง สมาชิกประชากรของพระองค์จึงถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตตามความจริง (รม.3:4; เทียบ สดด.119:30)

2466ความจริงทั้งปวงของพระเจ้าได้ถูกเผยแสดงในพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์เสด็จมาในฐานะเป็น "แสงสว่างส่องโลก" "เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและความจริง" พระองค์เป็นความจริง (ยน.1:14; 8:12; 14:16) "ใครๆ ที่เชื่อในเรา ไม่จมอยู่ในความมืด" (ยน.12:46) สาวกของพระเยซูเจ้าประกาศต่อไป เพื่อจะได้รู้จัก "ความจริง ซึ่งจะช่วยเราให้เป็นอิสระ" และบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์  (ยน.8:32; 17:17) เพื่อติดตามพระเยซูเจ้าต้องเจริญชีวิตใน "พระจิตเจ้าแห่งความจริง" ผู้ซึ่งพระบิดาส่งมาให้เรา ในนามของพระองค์ และผู้นำสู่ความจริงทุกประการ (ยน.16:13) พระเยซูเจ้าสอนให้สาวกรักความจริงอย่างไม่มีเงื่อนไข "ขอให้ท่านกล่าวซื่อๆ ว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่" (มธ.5:37)

2467โดยธรรมชาติมนุษย์แสวงหาความจริง เขาต้องให้เกียรติและเป็นพยานถึงความจริง "โดยสอดคล้องกับศักดิ์ศรีของพวกเขาที่เป็นมนุษย์ เพราะเป็นบุคคล... จึงถูกผูกมัดทั้งโดยธรรมชาติของพวกเขาและโดยจริยธรรม ให้แสวงหาความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความจริงด้านศาสนา พวกเขาถูกผูกมัดให้สนใจติดตามความจริงที่พวกเขารู้จักและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องแห่งความจริงนั้น"(ศักดิ์ศรีมนุษย์ ข้อ 2.2)

2468ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามความจริงทั้งในกิจการและคำพูด เราเรียกเขาว่ามีความซื่อสัตย์ (Truthfullness) ความจริงใจ เปิดเผย ความจริง หรือ ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมซึ่งคนหนึ่งประพฤติจริงทั้งกิจการและคำพูด ไม่คดโกง หลอกลวง และหน้าไหว้หลังหลอก

2469นักบุญโทมัส อไควนัส กล่าวว่า "มนุษย์ไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อกัน หากไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น เราต้องซื่อสัตย์ต่อกัน" (Sth 11-11;109;3 ad 1) คุณธรรมความจริงนี้ทำให้เรารู้จักปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมต่อกัน ความซื่อสัตย์ทำให้ใช้วิธีการที่ถูกต้องระหว่างสิ่งที่ต้องกระทำและสิ่งที่ต้องถือเป็นความลับ รวมทั้งความเชื่อ-จริงใจ และการรู้จักกาลเทศะ นักบุญโทมัส อไควนัส ยังกล่าวอีกว่า "ถือเป็นเกียรติที่คนหนึ่งแสดงความจริงซื่อสัตย์ต่อคนอื่น" (Sth 11-11,109,3 corp. art.)

2470สาวกของพระคริสตเจ้า เต็มใจที่จะดำเนินชีวิตตามความจริง กล่าวคือ ดำเนินชีวิตเรียบง่ายตามแบบฉบับขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซื่อสัตย์ต่อความจริง "ถ้าเรากล่าวว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ และยังดำเนินอยู่ในความมืด เราก็พูดโกหก และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง" (1ยน.1:6)