หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรา 8 พระบัญญัติประการแปด

 

อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน (อพย.20:16; เทียบ ฉธบ.5:20)

ท่านยังได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณ "อย่าทนสาบาน แต่จงถือตามที่ได้ปฏิญาณต่อพระเจ้า" (มธ.5:33)

2464พระบัญญัติประการแปดห้ามบิดเบือนความจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น จริยธรรมประการนี้มีที่มาจากกระแสเรียกของคนศักดิ์สิทธิ์ ต้องเป็นพยานต่อพระเป็นเจ้าของพวกเขา ผู้เป็นความจริงและปรารถนาความจริง บาปที่ผิดต่อความจริงแสดงออกโดยคำพูดหรือกิจการที่ไม่ยอมอุทิศตนต่อความเที่ยงตรงด้านศีลธรรม    บาปเหล่านี้เป็นความไม่ซื่อสัตย์ขั้นพื้นฐานต่อพระเป็นเจ้า หรืออีกนัยหนึ่งคือละเมิดพันธสัญญา