หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. การเคารพบุคคลและทรัพย์สินของเขา

2407ในเรื่องเศรษฐกิจ การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์เรียกร้องให้ถือคุณธรรม 3 ประการ คือ ความมัธยัสถ์ (Temperance) เพื่อละเว้นการยึดติดกับสิ่งของฝ่ายโลก การปฏิบัติคุณธรรม ความยุติธรรม (Justice) เพื่อเคารพสิทธิของเพื่อนบ้านและให้สิ่งที่เขาควรได้รับ และการปฏิบัติการพึ่งพาอาศัยกัน(Solidarity) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎทอง     และมีใจเผื่อแผ่เหมือนพระเยซูเจ้า ซึ่ง "แม้ทรงร่ำรวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์" (2คร.8:9)