หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การทำผิดต่อศักดิ์ศรีของการแต่งงาน

2387ชายที่ต้องการกลับใจ จำเป็นต้องละภรรยาหนึ่งหรือหลายคนที่ได้ร่วมชีวิตสามีภรรยากันมาหลายปี การมีภรรยาหลายคน (Polygamy) ขัดกับกฎศีลธรรม "ความผูกพันฉันสามีภรรยาย่อมไม่ยอมรับการมีภรรยาหลายคน ตามจริงแล้ว การทำเช่นนี้ปฏิเสธแผนการของพระเป็นเจ้า ซึ่งเผยแสดงแก่เราตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะขัดกับศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันของชายและหญิง ซึ่งเขาทั้งสองอุทิศตัวให้แก่กันด้วยความรักที่สมบูรณ์ในการแต่งงาน" (ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน ข้อ 19 เทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 47.2)   คริสตชนที่แต่ก่อนมีภรรยาหลายคน มีหน้าที่สำคัญรับผิดชอบตามความยุติธรรมที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสัญญาต่อภรรยาคนก่อนและลูกๆ

2388การมีเพศสัมพันธ์ภายในเครือญาติ (Incest) หมายถึงการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างญาติหรือเครือญาติ (in-laws) ตามที่กฎหมายระบุไว้ (เทียบ ลนต.18:7-20)  นักบุญเปาโลถือเป็นความผิดหนักพิเศษ กล่าวว่า   "มีข่าวร่ำลือกันมากว่า มีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมู่ท่าน กล่าวคือมีคนหนึ่งเอาแม่เลี้ยงของตนมาเป็นภรรยา พร้อมกับพระอานุภาพของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงมอบคนประเภทนี้ให้แก่ซาตาน..."(1คร.5:1,4-5) การมีเพศสัมพันธ์ในครอบครัวและเป็นเครื่องหมายเสื่อมเสียไประดับเดรัจฉาน

2389ต่อเนื่องกับการมีเพศสัมพันธ์ภายในเครือญาติ ผู้ใหญ่ที่กระทำผิดทางเพศต่อเด็กหรือวัยแรกรุ่นที่อยู่ในความดูแล     การทำความผิดเช่นนี้ เป็นการทำร้ายที่สะดุดทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อวัยเยาว์นั้น จะเป็นตราบาปตลอดชีวิตของเขา เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่ง

2390สิ่งที่เรียกว่า "ความผูกพันเสรี" (Free union) กล่าวคือ ชายหนึ่งและหญิงหนึ่งไม่ถือรูปแบบการแต่งงานแบบสาธารณะ และการจดทะเบียนตามกฎหมาย หันไปมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี

การแสดง "ความผูกพันเสรี" เช่นนี้ เป็นความหลงผิด สิ่งที่สามารถ "ผูกพัน" หมายความว่า เมื่อทั้งสองไม่ยอมผูกมัดตนต่อกัน แต่ละคนแสดงว่าไม่วางใจต่อกัน ไม่ไว้ใจตนเอง หรือไม่ไว้ใจในอนาคต

การกระทำนี้รวมถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การกินอยู่กันเฉยๆ โดยมิได้มีพิธีสมรส ปฏิเสธการแต่งงานตามประเพณี หรือไม่สามารถผูกมัดตนในระยะยาว (เทียบ ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน 81) สถานการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ผิดต่อศักดิ์ศรีของการแต่งงาน เป็นการทำลายความคิดของครอบครัว ทำให้ความไว้วางใจลดลง เป็นการขัดแย้งกับกฎศีลธรรม กิจกรรมทางเพศต้องอยู่ในการแต่งงานนั้น หากทำนอกการสมรสถือเป็นบาปหนักและไม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้

2391บางคนในสมัยปัจจุบันอ้าง "สิทธิการทดลองแต่งงาน" และตั้งใจจะทำพิธีแต่งงานภายหลัง แม้คนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยกันก่อนแต่งงานจะมีเจตนามั่นคงเพียงใด ความจริงที่เกิดขึ้นคือ ชายหญิงที่มีความสัมพันธ์กันง่ายเช่นนี้ จะมีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกันยาก ทั้งยังไม่รู้จักความปรารถนาหรือการทำตามใจด้วย การมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามศีลธรรมก็เมื่อมีพิธีแต่งงานเพื่อสร้างชุมชนแห่งชีวิตระหว่างชายหนึ่งและหญิงหนึ่งเท่านั้น ความรักของมนุษย์ย่อมไม่มีการทดลองแต่งงาน แต่เรียกร้องให้แต่ละฝ่ายมอบตนทั้งครบต่อกันและกัน  (เทียบ ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน ข้อ 80)