หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. การทำผิดต่อศักดิ์ศรีของการแต่งงาน

การมีชู้ (Adultery)

2380การมีชู้ หมายถึงการไม่ซื่อสัตย์ต่อการแต่งงาน เมื่อทั้งสองฝ่ายซึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง  แล้วมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแม้ชั่วครั้งชั่วคราว ก็ทำผิดประเวณี พระคริสตเจ้าทรงประณามการล่วงประเวณี แม้เป็นความต้องการในใจก็ตาม (เทียบ มธ.5:27-28) พระบัญญัติประการที่หกและพันธสัญญาใหม่ห้ามการมีชู้เด็ดขาด (เทียบ มธ.5:32; 19:6; มก.10:11;1คร.6:9-10) บรรดาประกาศกประณามการมีชู้อย่างรุนแรง พวกเขาเทียบบาปนี้เท่ากับบาปนับถือรูปปฏิมา (เทียบ ฮชย.2:7; ยรม.5:7; 13:27)

2381การมีชู้เป็นความอยุติธรรม ใครที่มีชู้ต้องรับผิดชอบภาระที่เกิดขึ้น เขาทำลายเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ของการแต่งงาน ละเมิดสิทธิของสามีภรรยาอื่นและทำลายสถาบันการแต่งงานโดยการละเมิดสัญญา เขาประนีประนอมผลประโยชน์ของมนุษย์และความผาสุกของลูกๆซึ่งต้องการความผูกพันที่มั่นคงของผู้เป็นบิดามารดา