หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ความรักของสามี ภรรยา

2360ความรักระหว่างสามีภรรยาแสดงออกโดยลักษณะทางเพศ ในการแต่งงานนั้น ความสนิทใกล้ชิดทางร่างกายของคู่บ่าวสาวกลายเป็นเครื่องหมายและหลักประกันของการมีชีวิตร่วมกันทางจิตใจ ศีลศักดิ์สิทธิ์ทำให้ความผูกพันฉันสามีภรรยาระหว่างบุคคลที่ได้รับศีลล้างบาปศักดิ์สิทธิ์ไป

2361"เพราะฉะนั้น เพศ ซึ่งเป็นทางที่ชายและหญิงอุทิศตัวให้กันและกันในกิจกรรมที่เป็นเฉพาะของคู่สมรสนั้น ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ฝ่ายสรีระล้วนๆ แต่เป็นเรื่องที่เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นคนโดยตรง กิจกรรมทางเพศจะเป็นไปอย่างสอดคล้องกับรูปแบบเฉพาะของมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นส่วนประกอบของความรักในลักษณะที่ทั้งชายและหญิงทุ่มเทตัวเองให้แก่กันและกันอย่างสิ้นเชิง จนกว่าชีวิตจะหาไม่" (ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน ข้อ 11)

โทบิยาห์ลุกขึ้นจากเตียงและพูดกับซาราห์ว่า    "น้องเอ๋ย ลุกขึ้นเถิด ให้เราอธิษฐานและอ้อนวอนองค์พระเจ้าให้โปรดประทานพระหรรษทานและความรอดแก่เราด้วยเทอญ" นางก็ลุกขึ้นและต่างก็ทำการอธิษฐานและอ้อนวอนขอให้ความรอดมาสู่เขาโดยกล่าวว่า "ขอถวายพระพรพระเจ้าแห่งบิดาของเรา พระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมและก็ได้ทรงสร้างเอวาภรรยาของอาดัม เพื่อให้ช่วยเหลือค้ำจุนกัน มนุษยชาติทั้งมวลก็บังเกิดมาจากท่านทั้งสอง พระองค์ได้ตรัสว่า "ไม่เป็นการดีที่ผู้ชายอยู่คนเดียว ให้เราสร้างผู้ช่วยเหลือที่เหมือนกับเขาให้ผู้ชายเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้ารับญาติคนนี้ของข้าพเจ้าไม่ใช่เพราะความใคร่ แต่ด้วยความเที่ยงตรงแห่งความตั้งใจ สมควรที่จะได้รับพระเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าและหล่อน และทำให้เราบรรลุถึงความชราภาพพร้อมกัน" และต่างก็กล่าวพร้อมกันว่า "สาธุ สาธุ" แล้วเขาทั้งสองก็หลับในคืนนั้น (ทบต.8:4-9)

2362"กิจการใดที่สามีภรรยากระทำเพื่อร่วมกันอย่างสนิทสนมและบริสุทธิ์จึงเป็นกิจการที่มีเกียรติและสมควร และเมื่อประกอบตามแบบอย่างมนุษย์โดยแท้ กิจการเหล่านั้นก็มีความหมายและส่งเสริมการมอบฝากตัวแก่กันและกัน ซึ่งทำให้เขามีความชื่นชมและสำนึกรู้คุณ" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 49,2) ลักษณะทางเพศนั้นเป็นที่มาของความปิติยินดี และความสุข

"พระผู้สร้างเอง... ได้ทรงตั้งให้คู่สามีภรรยาได้รับความสุขและความพึงพอใจในการมอบตนทั้งครบแก่กันและกันทางกายภาพด้วยร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้น คู่สามีภรรยาก็มิได้กระทำความชั่วอันใดโดยการแสวงหาความสุขเช่นนั้น และต่างก็ได้เชยชมกัน ทั้งคู่ยอมรับสิ่งซึ่งพระผู้สร้างได้ทรงพระประสงค์สำหรับเขา อย่างไรก็ตาม คู่สามีภรรยาต้องรู้จักอยู่ในขอบเขตการรู้ประมาณตนที่ถูกต้อง" (พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 คำปราศรัย วันที่ 29 ตุลาคม 1951)

2363ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาบรรลุเป้าหมายสองประการของการแต่งงาน คือผลประโยชน์ของคู่สามีภรรยาเองและการสืบทอดชีวิต เราไม่สามารถแยกความหมายทั้งสอง     หรือคุณค่าแห่งการแต่งงานนี้ออกจากกันได้โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของทั้งคู่และการประนีประนอมผลประโยชน์ของการแต่งงานและอนาคตของครอบครัว

ความรักระหว่างสามีภรรยานั้นอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดสองประการคือ ความซื่อสัตย์และการสืบตระกูล