หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การถือความบริสุทธิ์และการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (Homosexuality)

2357การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย หรือผู้หญิงกับผู้หญิง ซึ่งพบว่ามีแรงดึงดูดเสน่หาทางเพศโดยเฉพาะหรืออย่างเด่นชัด ต่อบุคคลเพศเดียวกัน มีการสำแดงในรูปแบบหลากหลายตลอดศตวรรษ และในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การเกิดเรื่องเช่นนี้ทางจิตวิทยายังคงไม่อาจอธิบายได้อย่างกว้างขวาง หากพิจารณาจากพระคัมภีร์ถือว่า การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่น่าอัปยศ (เทียบ ปฐก.19:1-29; รม.1:24-27; 1คร.6:9-10; 1ทธ.1:10) ธรรมประเพณีสอนเสมอว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันโดยเนื้อแท้แล้วเป็นเรื่องวิปลาส เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกฎธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติกิจการทางเพศเป็นพระพรแห่งชีวิต การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันมิได้เป็นความสมบูรณ์ทางเพศต่อกัน และมิได้มาจากความรักแท้ เรามิอาจเห็นชอบด้วย ไม่ว่ากรณีใดๆ

2358จำนวนของชายและหญิงที่มีแนวโน้มด้านเพศสัมพันธ์เดียวกัน  เป็นสิ่งที่ปฏิเสธมิได้ แนวโน้มนี้ซึ่งก่อให้เกิดความสับสน มีแนวโน้มน่าเป็นห่วง เราควรยอมรับพวกเขาด้วยความเคารพเห็นใจ และมีความไวต่อความรู้สึกของเขา ควรหลีกเลี่ยงทุกเครื่องหมายที่ส่อให้เกิดความแตกต่างอย่างอยุติธรรม บุคคลเหล่านี้ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัย และถ้าเขาเป็นคริสตชน พวกเขาก็ได้รับเรียกให้มีส่วนร่วมในบูชาแห่งไม้กางเขนของพระเจ้า โดยถวายความลำบากที่อาจพบในสภาพของเขาถ

2359คนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก็ได้รับเรียกให้ถือความบริสุทธิ์ การรู้จักบังคับตนเป็นคุณธรรมที่สอนให้รู้จักใช้เสรีภาพในตน บางครั้งโดยอาศัยการสนับสนุนจากมิตรภาพที่ไม่หวังผลตอบแทน การภาวนาและพระหรรษทานจากศีลศักดิ์สิทธิ์   พวกเขาจึงสามารถและค่อยๆ พัฒนาสู่ความสมบูรณ์ครบครันแบบคริสตชนอย่างตั้งใจ