หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รูปแบบต่างๆ ของการถือความบริสุทธิ์ (ทางเพศ)

 2348ผู้รับศีลล้างบาปทุกคนได้รับเรียกให้ถือความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) คริสตชนนั้น "สวมชีวิตพระคริสต์" (กท.3:27) รูปแบบของความบริสุทธิ์ ผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้าทุกคนได้รับเรียกให้ประพฤติชีวิตที่บริสุทธิ์ ตามสถานะชีวิตของตนตอนรับศีลล้างบาปนั้น คริสตชนได้รับข้อผูกมัดที่จะดำเนินชีวิตแห่งความรักโดยละเว้นการประพฤติผิดทางกาม

2349"ประชาชนควรปลูกฝัง (ความบริสุทธิ์ทางเพศ) ในวิถีทางที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตของเขา บางคนปฏิญาณถือพรหมจรรย์หรือถวายตัวเป็นโสด ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถอุทิศถวายตนเองแด่พระเจ้าเท่านั้นด้วยหัวใจที่ไม่แบ่งแยก บางคนดำเนินชีวิตในวิถีกำหนดเพื่อทุกคนโดยกฎทางศีลธรรม ไม่ว่าเขาจะแต่งงานหรือถือโสด" (สมณกระทรวงว่าด้วยข้อความเชื่อ Persona humana II) บุคคลที่แต่งงานก็ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตถือความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) ระหว่างสามีภรรยา คนอื่นก็ถือความบริสุทธิ์ในการรู้จักบังคับใจ

"การถือคุณธรรมความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) มีสามรูปแบบ กล่าวคือ ความบริสุทธิ์ของคู่แต่งงาน สองของแม่ม่าย และสามของผู้ถือพรหมจรรย์ เราไม่สรรเสริญแบบใดโดยตัดรูปแบบอื่น... นี่เป็นสิ่งที่ทำให้วินัยของพระศาสนจักรมีหลายหลาก" (นักบุญอัมโบรส De viduis 4,23; PL 16,255 A)

2350สำหรับคู่หมั้นเตรียมแต่งงานก็ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตถือความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) โดยการรู้จักบังคับใจ     พวกเขาควรมองช่วงแห่งการทดสอบเป็นการค้นพบความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ฝึกหัดให้ซื่อสัตย์ ไว้ใจ และยอมรับกันและกัน พวกเขาควรสงวนการแสดงความรักแบบสามีภรรยาไว้เมื่อแต่งงานแล้ว ควรจะช่วยเหลือกันให้เติบโตในการถือความบริสุทธิ์ (ทางเพศ)