หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การทำให้ตนเป็นของประทานที่ครบครัน

 2346เมตตาธรรม (charity) เป็นรูปแบบของคุณธรรมทั้งปวง ภายใต้อิทธิพลของเมตตาธรรม ความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) เหมือนเป็นโรงเรียนแห่งของประทาน (gift) ของบุคคล การรู้จักควบคุมตนถือว่าเป็นของประทานส่วนตัว ความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) ทำให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติคุณธรรมนี้ เป็นประจักษ์พยานแห่งความซื่อสัตย์ และความเมตตากรุณาของพระเจ้า ต่อเพื่อนพี่น้องของเขา

2347คุณธรรมความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) ทำให้เกิดมิตรภาพ (คุณธรรมนี้) ชี้ให้สาวกเห็นว่าจะติดตามและเลียนแบบพระองค์ ผู้ได้เลือกเราให้เป็นเพื่อนของพระองค์ได้อย่างไร (เทียบ ยน.15:15) พระองค์ผู้ที่อุทิศตนเองทั้งครบแก่เรา และยอมให้เรามีส่วนในกองมรดกของพระองค์ การละเว้นการประพฤติผิดทางกาม (ความบริสุทธิ์ทางเพศ) นี้เป็นคำมั่นสัญญาแห่งนิรันดรภาพ

 เราแสดงความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) อย่างงดงามโดยมีมิตรภาพกับเพื่อนพี่น้อง หากการพัฒนามิตรภาพนี้กับบุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศ ย่อมก่อให้เกิดผลดียิ่งใหญ่สำหรับทุกคน และนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวฝ่ายจิต