หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. กระแสเรียกถือพรหมจรรย์

2337การถือพรหมจรรย์หมายถึง การรวมเป็นหนึ่งเดียวของการใส่ใจในเรื่องเพศในคนใดคนหนึ่ง กล่าวคือ ความเป็นหนึ่งเดียวภายในของมนุษย์ ระหว่างร่างกายและจิตใจ มนุษย์แสดงความใส่ใจในเรื่องเพศทางร่างกายและชีววิทยา (การใส่ใจในเรื่องเพศนี้) เป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นแบบมนุษย์อย่างแท้จริง เมื่อบุคคลหนึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลหนึ่ง เป็นของประทานแก่กันและกันที่สมบูรณ์ตลอดชีวิตของชายหนึ่งและหญิงหนึ่ง

ดังนั้น คุณธรรมเรื่องพรหมจรรย์จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์มั่นคงระหว่างบุคคลและของประทานนั้น