หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระบัญญัติประการที่หก

"อย่าลวงประเวณี" (อพย.20:14; เทียบ ฉธบ.5:18)

"ท่านก็ได้ยินคำกล่าวว่า อย่าล่วงประเวณี ฝ่ายเรา เรากล่าวแก่ท่านว่า ใครๆ ที่จ้องดูหญิงด้วยความใคร่ ก็ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจแล้ว" (มธ.5:27-28)

1. พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง...

2331"พระเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก และในพระองค์นั้นเอง ชีวิตของพระองค์ดำรงอยู่ในธรรมล้ำลึกแห่งความรักระหว่างสามพระบุคคล เมื่อทรงสร้างมนุษย์ทั้งชายและหญิงตามพระฉายาของพระองค์... พระองค์ก็ยังได้ทรงกำหนดพระกระแสเรียกพร้อมทั้งความสามารถและจิตสำนึกรับผิดชอบในตัวเขา ให้เขารักและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน"  (บทบาทครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน ข้อ 11)

 พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์... ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐก.1:27) ทรงอวยพระพรแก่มนุษย์และตรัสว่า "จงเกิดลูกหลานมากมาย" (ปฐก.1:28) "เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั้น พระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง แล้วทรงอำนวยพระพรแก่เขา และทรงเรียกว่ามนุษย์ ในวันที่พระองค์ทรงสร้างนั้น" (ปฐก.5:1-2)

2332การมีเพศ (sexuality) มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ทุกแง่ทุกมุมในความเป็นหนึ่งเดียวของร่างกายและวิญญาณ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับความรู้สึก ความสามารถที่จะรักและดำรงพันธุ์ และในลักษณะทั่วๆ ไปกว่านั้นคือ เจตคติที่จะสร้างความสัมพันธ์ มีชีวิตร่วมกับคนอื่น

2333มนุษย์ทุกคน ทั้งชายและหญิงควรยอมรับรู้และยอมรับเอกลักษณ์ทางเพศของตน  ความแตกต่างและการพึ่งพาอาศัยกันทั้งร่างกาย  ศีลธรรมและฝ่ายจิตใจนั้น  มุ่งสู่ผลประโยชน์ของการแต่งงานและการพัฒนา ชีวิตครอบครัว ความกลมกลืนกันของคู่สามีภรรยาและสังคม ขึ้นอยู่กับวิธีซึ่งมีการพึ่งพาอาศัยกัน ความต้องการ และการช่วยเหลือกันระหว่างสองเพศ

2334"เมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นชายและหญิงแล้ว พระองค์ทรงประทานศักดิ์ศรีความเป็นคนให้แก่ชายและหญิงเท่าเทียมกัน"  (บทบาทครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน ข้อ 22 และเทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 49.2) "มนุษย์เป็นบุคคล ชายและหญิงเท่าเทียมกัน อันที่จริง ทั้งสองนั้นถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเป็นเจ้าที่ทรงเป็นบุคคล"  (ศักดิ์ศรีของสตรี ข้อ 6)

2335แต่ละเพศ เป็นพระฉายาแห่งพระอานุภาพและความอ่อนโยนของพระเจ้ามีศักดิ์ศรีเท่ากัน ถึงแม้จะในวิธีที่แตกต่างกัน     ความผูกพันของชายและหญิงในการแต่งงาน เป็นวิธีการเลียนแบบความมีใจกว้างและความสมบูรณ์ของพระผู้สร้างในเนื้อหนัง "ชายจะจากบิดาและมารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน" (ปฐก.2:24) ชนชาติมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากการผูกพันเช่นนั้น (เทียบ ปฐก.4:1-2,25-26,5:1)

2336พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาเพื่อบูรณะฟื้นฟูการสร้างโลกให้มีความบริบูรณ์เช่นแต่แรกเริ่ม บทเทศน์บนภูเขานั้น พระองค์ทรงอธิบายแผนการของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่า "ท่านก็ได้ยินคำกล่าวว่า อย่าล่วงประเวณี ฝ่ายเรา เรากล่าวแก่ท่านว่า ใครๆ ที่จ้องดูหญิงด้วยความใคร่ ก็ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจแล้ว" (มธ.5:27-28)    มนุษย์อย่าแยกสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงรวมไว้ (เทียบ มธ.19:6)

ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรถือว่าพระบัญญัติประการที่หกเกี่ยวกับการใส่ใจในเรื่องเพศของมนุษย์