หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 2318"ชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวง" (โยบ 12:10) ถ

2319ชีวิตมนุษย์ทุกคนนั้นศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวันสิ้นใจ เพราะว่าพระเป็นเจ้าปรารถนาให้มนุษย์เป็นพระฉายาเหมือนพระเจ้าผู้ทรงชีวิตและศักดิ์สิทธิ์

2320การฆ่าคนนั้นขัดต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์ในข้อฉกรรจ์ และผิดต่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้สร้าง

2321ผู้ที่ตั้งใจฆ่าคนอย่างอยุติธรรมต้องถูกพิจารณาโทษ แม้ว่าเขาจะทำไม่สำเร็จ การป้องกันตัวที่ชอบธรรมนั้นเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับผู้มีความรับผิดชอบชีวิตของผู้อื่น หรือประโยชน์ส่วนรวม

2322เด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิ การทำแท้งโดยตรง กล่าวคือการทำแท้งโดยเจตนาให้เป็นจุดหมายหรือเครื่องมือนั้น เป็นการปฏิบัติการที่ "น่าชิงชัง" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 27.3) ขัดต่อกฎศีลธรรมอย่างร้ายแรง พระศาสนจักรประณามอาชญากรรมซึ่งผิดต่อชีวิตมนุษย์ด้วยการลงโทษให้ออกจากพระศาสนจักร

2323เราต้องปกป้องทารกตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในฐานะเป็นบุคคล ต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาเสมือนเป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง

2324การฆ่าคนเพราะสงสารโดยเจตนาไม่ว่าในรูปแบบใด หรือมีเหตุจูงใจใดๆ ถือเป็นการฆ่าคน เป็นความผิดในข้อฉกรรจ์ ขัดต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์และทำผิดต่อการให้ความเคารพนับถือพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระผู้สร้าง

2325การฆ่าตัวตายขัดต่อความยุติธรรม ความหวังและความรัก ผิดพระบัญญัติประการที่ห้า

2326การกระทำอันเป็นที่สะดุดถือเป็นความผิดร้ายแรงเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดกระทำขึ้น หรือละเว้นการกระทำโดยเจตนาซึ่งเป็นเหตุให้คนอื่นทำบาป

2327ต้องกระทำทุกสิ่งเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม เพราะสงครามย่อมก่อให้เกิดความชั่วร้ายและความอยุติธรรม พระศาสนจักรจึงสวดอธิษฐานว่า "พระเจ้าข้า โปรดปลดปล่อยเราให้พ้นจากความหิวโหย โรคระบาดและสงครามด้วยเทอญ"

2328เหตุผลของพระศาสนจักรและเหตุผลมนุษย์อ้างถึงความถูกต้องถาวรของกฎศีลธรรมเมื่อมีการขัดแย้งกันด้วยการใช้กำลังอาวุธ การประพฤติปฏิบัติที่ผิดต่อสิทธิของชนชาติต่างๆ และต่อหลักการสากลด้วยการกระทำไปโดยเจตนานั้นเป็นอาชญากรรม

2329"การแข่งกันสร้างอาวุธเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดประการหนึ่งของมนุษยชาติ และทำให้คนจนได้รับความเสียหายอย่างเหลือที่จะทนได้" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 81.3) 

2330"ผู้ใดพยายามสร้างสันติก็เป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรพระเป็นเจ้า" (มธ.5:9)