หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. การปกป้องสันติภาพ

 สันติภาพ

2302โดยการเรียกร้องของพระบัญญัติที่ว่า "อย่าฆ่าคน" (มธ.5:21) องค์พระเป็นเจ้าของเราเรียกร้องสันติสุขในดวงใจ และประณามว่าความโกรธเคืองถึงกับจะฆ่าคนและความเกลียดชังเป็นสิ่งไร้ศีลธรรม

ความโกรธเป็นความต้องการแก้แค้น "ความต้องการแก้แค้นเพื่อจะทำความชั่วต่อคนซึ่งสมควรถูกลงโทษนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม" แต่เป็นสิ่งน่าสรรเสริญที่จะชักชวนให้ชดเชย    "เพื่อจะแก้ไขพยศชั่ว และเพื่อรักษาความยุติธรรมไว้" (น.เอากุสติน)     ถ้าความโกรธนั้นผลักดันจนกระทั่งเป็นเหตุจะฆ่าคนอื่น หรือเพื่อทำร้ายต่อเพื่อนพี่น้องอย่างรุนแรง ก็เป็นการขัดแย้งอย่างร้ายแรงต่อความรัก เป็นบาปหนัก    พระเยซูเจ้าตรัสว่า "ผู้ใดโกรธเคืองพี่น้อง ผู้นั้นจะต้องต้องรับผิดชอบต่อหน้าศาลแขวง" (มธ.5:22)

2303ความเกลียดชังโดยตั้งใจ เป็นสิ่งตรงข้ามกับความรัก การเกลียดชังเพื่อนพี่น้องเป็นบาป เมื่อคนๆ นั้นประสงค์ร้ายต่อเขาโดยเจตนา การเกลียดพี่น้องเป็นบาปหนัก เมื่อต้องการให้เขาได้รับความเสียหายร้ายแรง "แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู และจงภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาของท่านบนฟ้าสวรรค์" (มธ.5:44-45)

2304ความเคารพและการพัฒนาชีวิตของมนุษย์นั้นเรียกร้องสันติสุข สันติสุขไม่ใช่เป็นเพียงการปลอดจากสงครามเท่านั้น      และไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่การรักษาความสมดุลย์ของพลังอำนาจระหว่างฝ่ายที่เป็นศัตรูกันไว้ สันติภาพไม่อาจเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกได้โดยปราศจากการพิทักษ์รักษาความดีของบุคคล การติดต่อสื่อสารอย่างอิสระท่ามกลางมนุษย์ ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของบุคคลและประชาชน และการหมั่นประพฤติปฏิบัติความเป็นพี่น้องกัน "สันติสุขคือความสงบเรียบร้อย" (น.เอากูสติน)สันติสุข เป็นงานแห่งความยุติธรรมและผลของความรัก (เทียบ อสย.32:17; พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 78)

2305สันติภาพของโลกเป็นภาพลักษณ์และผลของสันติสุขของพระคริสตเจ้า "เจ้าชายแห่งสันติสุข"ในยุคของพระเมสสิยาห์ (อสย.9:5) "โดยทางไม้กางเขน ทรงขจัดการเป็นอริต่อกันนั้นเสียในพระองค์" ด้วยพระโลหิตของพระองค์บนกางเขน (อฟ.2:16) พระองค์ทรงทำให้มวลมนุษย์คืนดีกับพระเจ้าและได้ทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระองค์ให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติ และความผูกพันของมนุษย์กับพระเจ้าในพระศาสนจักรของพระองค์ "พระองค์คือสันติของเรา" (อฟ.2:14) พระองค์ทรงประกาศว่า "ผู้ใดพยายามสร้างสันติก็เป็นสุข" (มธ.5:9)

2306บรรดาผู้ที่ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และความโหดเหี้ยม เพื่อที่จะรักษาสิทธิของมนุษย์ ผู้ซึ่งใช้วิธีการต่างๆ เท่าที่จะทำได้ เพื่อปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุด ผู้ที่เป็นประจักษ์พยาน เพื่อประกาศความรักความเมตตา หากว่า พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้โดยปราศจากการละเมิดสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นและสังคมพวกเขาก็เป็นประจักษ์พยานที่ถูกต้องต่อความร้ายกาจของการเสี่ยงทางกายและศีลธรรม    อันนำไปสู่ความรุนแรงด้วยการทำลายล้างทุกอย่างและความตาย

(เทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 78 .5)