หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

ชื่อคริสตชน

 

โดยสรุป

มาตรา  3 พระบัญญัติประการสาม

 

วันของพระเจ้า

 

โดยสรุป

บทที่  2 จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง

มาตรา  4 พระบัญญัติประการสี่

 

ครบอครัวในแผนการของพระเป็นเจ้า

 

ครอบครัวและสังคม

 

ภาระหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

 

ครอบครัวและพระราชัย

 

เจ้าหน้าที่ในสังคมบ้านเมือง

 

โดยสรุป

มาตรา  5 พระบัญญัติประการห้า

 

ความเคารพนับถือต่อชีวิตมนุษย์

 

การป้องกันที่ถูกต้อง

 

การฆ่าคนโดยเจตนา

 

การทำแท้ง

 

การุณยฆาต

 

การฆ่าตัวตาย

 

การให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของบุคคล

 

การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัย

 

การให้ความเคารพต่อบุคคลและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

การให้ความเคารพต่อความสมบูรณ์ทางร่างกาย

 

การให้ความเคารพผู้ตาย