หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การให้ความเคารพผู้ตาย 

2299ผู้ใกล้จะตายควรจะได้รับความสนใจและเอาใจใส่   เพื่อช่วยเหลือเขาให้ดำเนินชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีศักดิ์ศรีและมีสันติ พวกเขาจะต้องได้รับความช่วยเหลือโดยการสวดภาวนาของญาติพี่น้องของเขา ผู้ซึ่งจะต้องเอาใจใส่ดูแลเพื่อคนเจ็บป่วยได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในเวลาอันเหมาะสม เพื่อตระเตรียมให้เขาพบกับพระเจ้าผู้ทรงชีวิต

2300ร่างกายของผู้ตายจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความรักและเคารพ ในความเชื่อและความหวังแห่งการกลับเป็นขึ้นมา การฝังผู้ตายเป็นงานแห่งความเมตตา เป็นการให้เกียรติแก่บุตรของพระเจ้า ผู้เป็นวิหารของพระจิต

2301การชันสูตรศพสามารถยอมรับได้ทางศีลธรรม  สำหรับการเรียกร้องทางกฎหมายหรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การมอบอุทิศอวัยวะให้หลังจากที่ตายแล้ว เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นกุศล

พระศาสนจักรอนุญาตให้เผาศพได้ ถ้าการกระทำนั้นไม่ได้แสดงถึงการปฏิเสธต่อความเชื่อในเรื่องการกลับเป็นขึ้นมาของร่างกาย