หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การให้เคารพต่อบุคคลและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

2292การทำการทดลองแบบวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์หรือทางจิตวิทยาต่อมนุษย์ แต่ละคนหรือต่อกลุ่มคน สามารถใช้เยียวยาผู้เจ็บป่วย และทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

2293การวิจัยแบบวิทยาศาสตร์อยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับการค้นคว้าเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกอันสำคัญของความเป็นนายของมนุษย์เหนือสิ่งสร้างทั้งหลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งทรัพยากรอันประเสริฐ เมื่อนำมาใช้บริการมนุษย์ และนำมาสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของทุกคน อย่างไรก็ตาม โดยตัวมันเองไม่อาจชี้แสดงความหมายของการมีชีวิตอยู่ และความก้าวหน้าของชีวิตมนุษย์ได้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อมนุษย์ตั้งแต่เริ่มแรก และพัฒนาต่อๆ มา ดังนั้น สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความจำกัดอย่างชัดเจนในเรื่องจุดมุ่งหมายและความสำนึกในบุคคล และค่านิยมทางศีลธรรมของบุคคล

2294มันเป็นการหลอกลวงที่จะอ้างถึงความเป็นกลางทางศีลธรรม ในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และการนำประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ มองอีกด้านหนึ่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวนำไม่สามารถวินิจฉัยจากประสิทธิผลทางเทคโนโลยีธรรมดา หรือจากการเพิ่มพูนผลประโยชน์ต่อบางคน ที่สร้างความเสียหายให้คนอีกกลุ่มหนึ่ง สิ่งเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกคือ ต้องไม่มาจากอุดมการณ์ต่างๆ ที่แพร่หลายอยู่ โดยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียกร้องให้เคารพโดยไม่มีเงื่อนไขต่อบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานทางศีลธรรม สองสิ่งนี้ ต้องรับใช้ความเป็นบุคคลของมนุษย์ สิทธิที่ไม่อาจจะละเมิดได้ต่อความจริงและความดีโดยรวมของบุคคลที่มีความสอดคล้องกันกับแผนการ  และน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า

2295การค้นคว้าหรือการทดลองต่อความเป็นมนุษย์ ไม่อาจทำให้การกระทำนั้นถูกต้องได้ ถ้าในตัวของมันเองขัดต่อศักดิ์ศรีของบุคคลและกฎศีลธรรม ความเห็นพ้องและความยินยอมของผู้รับการทดลองไม่สามารถเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนการกระทำนั้นๆ ได้ การทดลองต่อความเป็นมุนษย์ไม่ถูกต้องทางศีลธรรม ถ้าทำให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ได้สัดส่วน หรือที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อชีวิต หรือความสมบูรณ์ครบครันทางกายภาพ และจิตวิทยาของผู้รับการทดลอง การทดลองต่อความเป็นมนุษย์นั้นไม่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีของบุคคล ถ้าเกิดขึ้นโดยปราศจากความยินยอมอย่างรู้ตัวของผู้รับการทดลอง หรือของผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมายต่อคนนั้น

2296การเปลี่ยนอวัยวะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับกฎทางศีลธรรม ถ้าอันตรายทางฝ่ายกายและจิตวิทยาและการเสี่ยงต่อชีวิตของผู้มอบอวัยวะเป็นผลดีต่อผู้รับ การอุทิศอวัยวะหลังจากความตายเป็นสิ่งที่ดีน่ายกย่อง เราขอเชิญชวนหากผู้อุทิศอวัยวะ หรือตัวแทนไม่ได้แสดงเจตนาอย่างแจ้งชัด ยิ่งกว่านั้น เรายอมมิได้ถ้าทำให้เกิดการพิการ หรือถึงแก่ชีวิต แม้แต่เพื่อจะช่วยชลอความตายของอีกบุคคลหนึ่งให้ล่าช้าออกไป ก็ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ทางจริยธรรม