หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัย

 2288ชีวิตและสุขภาพทางกายเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งที่พระเจ้าประทานมา เราต้องหมั่นดูแลรักษาอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความจำเป็นของคนอื่น และประโยชน์ส่วนรวมด้วย

การดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกในสังคม เรียกร้องให้สังคมช่วยสมาชิกให้บรรลุถึงเงื่อนไขการดำเนินชีวิต ที่ทำให้พวกเขาเจริญเติบโต และมีวุฒิภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในเรื่องของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การศึกษาขั้นพื้นฐาน การงาน และการจัดสวัสดิการสังคม

2289ถ้าศีลธรรมเรียกร้องให้เคารพต่อชีวิตฝ่ายกาย   แต่ถึงอย่างไร มันก็ไม่ทำให้มีคุณค่าที่สมบูรณ์ ศีลธรรมเรื่องนี้ขัดแยังกับแนวคิดแบบคนต่างศาสนายุคใหม่ ซึ่งมุ่งที่จะสนับสนุนการเคารพบูชาร่างกาย โดยเสียสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของมัน เพื่อบูชาความสมบูรณ์ฝ่ายกายและความสำเร็จหรือความเป็นเลิศด้านกีฬา แนวความคิดนี้ นำไปสู่ความสับสนวุ่นวาย ในเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ อันเนื่องมาจากการเลือกสรรที่โอนเอียงไปฝ่ายผู้แข็งแรงมากกว่าผู้อ่อนแอ

2290คุณธรรมของการรู้จักประมาณตน เอื้ออำนวยให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่เกินเลยทุกชนิด ได้แก่ ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร เรื่องแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยา สิ่งเหล่านี้จะเป็นความผิดที่ร้ายแรงกับผู้ที่ชอบดื่ม และรักความเร็ว อันจะทำให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น บนท้องถนน ในทะเล หรืออากาศ

2291การใช้ยาเสพติด ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เรื่องนี้ถือเป็นความผิดหนัก ยกเว้นกรณีมีใบสั่งแพทย์ การผลิตยาเสพติดนอกกฎหมายและการขนส่งนั้น เป็นการปฏิบัติที่เป็นที่สะดุด เรื่องเหล่านี้ถือเป็นการให้ความร่วมมือโดยตรงกับความชั่ว เมื่อเขาสนับสนุนให้คนปฏิบัติตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงต่อกฎศีลธรรม