หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การฆ่าตัวตาย (อัตวินิบาตกรรม)

 2280แต่ละคนรับผิดชอบชีวิตของตนเองต่อพระเจ้า ผู้ทรงประทานชีวิตนั้นแก่เขา พระเจ้ายังคงเป็นเจ้าชีวิตสูงสุด เราควรยอมรับชีวิตนั้นอย่างรู้คุณ และถนอมรักษาชีวิตไว้ เพื่อพระเกียรติของพระองค์ และความรอดแห่งวิญญาณของเรา เราคือผู้จัดการชีวิต ไม่ใช่เจ้าของชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้เรา ชีวิตจึงไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

2281การฆ่าตัวตายขัดแย้งกับความโน้มเอียงตามธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ ซึ่งต้องถนอมรักษาและทำให้ชีวิตอยู่ตลอดไป การฆ่าตัวตายจึงขัดกับความรักที่ถูกต้องต่อตนเอง เป็นการทำผิดความรักต่อเพื่อนบ้านด้วยเพราะทำลายความผูกพันแห่งความเป็นปึกแผ่นกับครอบครัว ประเทศชาติและสังคมอื่นๆ อย่างอยุติธรรม ซึ่งเรามีหน้าที่รับผิดชอบ การฆ่าตัวตายเป็นการขัดแย้งต่อความรักเพื่อพระเจ้าผู้ทรงชีวิต

2282ถ้าการฆ่าตัวตายโดยตั้งใจให้เป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะแก่หนุ่มสาว ก็ถือเป็นเรื่องสะดุด การร่วมมือให้เกิดการฆ่าตัวตาย ก็ขัดต่อกฎศีลธรรม

 การรบกวนทางจิตอย่างรุนแรง ความเจ็บปวดหรือความกลัว ความอดอยากยากเข็ญอย่างรุนแรงความทุกข์หรือความทรมาน สามารถลดความรับผิดชอบของผู้ฆ่าตัวตายให้น้อยลงได้

2283แต่เราไม่ควรหมดหวัง ในความรอดนิรันดร์ของบุคคลที่ได้พยายามกำจัดชีวิตของพวกเขา พระเจ้าเท่านั้นทรงทราบ พระองค์สามารถจัดเตรียมโอกาสให้เขาสำนึกกลับใจ และพระศาสนจักรยังภาวนาสำหรับบุคคลที่พยายามทำลายชีวิตของตนเอง