หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การทำแท้ง (Abortion)

 2270ชีวิตมนุษย์นั้นต้องได้รับความเคารพและปกป้องอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ ตั้งแต่วินาทีแรกที่มีชีวิตมนุษย์จะต้องได้รับการยอมรับว่า เขามีสิทธิของความเป็นบุคคล ซึ่งเราไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิของชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นได้

เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่จะสร้างร่างตัวเจ้าในครรภ์มารดา ก่อนที่เจ้าออกมาสู่แสงสว่างเราก็ได้แต่งตั้งเจ้าไว้แล้ว (ยรม.1:15, เทียบ โยบ.10:8-12; สดด.22:10-11)

เมื่อข้าพระองค์ได้ถูกสร้างขึ้นในที่เร้นลับ ก่อร่างเป็นตัวตนขึ้นในส่วนลึกแห่งแผ่นดินโลก กระดูกโครงร่างของข้าพระองค์ก็มิได้ซ่อนเร้นไว้ไปจากข้าพระองค์ (สดด.139:15)

2271ตั้งแต่ศตวรรษแรก พระศาสนจักรยืนยันว่าการทำแท้งทุกกรณีนั้นเป็นความชั่วร้ายทางศีลธรรม คำสั่งสอนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การทำแท้งโดยตรง กล่าวคือ เป็นการทำแท้งโดยจงใจทั้งในด้านเป้าหมายและวิธีการซึ่งถือว่าเป็นการขัดต่อกฎทางศีลธรรมในข้อฉกรรจ์

อย่าฆ่าเด็กทารกด้วยการทำแท้ง และอย่าทำลายเขาภายหลังการเกิด (ดีดาเค 2,2)

พระเป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้านายชีวิต ได้มอบให้มนุษย์มีหน้าที่อันประเสริฐต้องรักษาชีวิต และมนุษย์ต้องถือหน้าที่นั้นด้วยวิธีอันเหมาะสมกับมนุษย์  เพราะฉะนั้นชีวิตต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง ตั้งแต่เวลาปฏิสนธิทีเดียว การทำแท้ง และการฆ่าทารกเป็นอาชญากรรมอันน่าเกลียดน่าชังที่สุด (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 51)

2272การให้ความร่วมมือทำแท้งอย่างเปิดเผยถือเป็นความผิดหนัก พระศาสนจักรลงโทษด้วยโทษทางกฎหมายของพระศาสนจักร ให้ขับออกจากพระศาสนจักรเพราะอาชญากรรมนี้ขัดต่อชีวิตมนุษย์  "ใครจัดให้มีการทำแท้ง ก็ได้รับโทษให้ถูกขับออกจากพระศาสนจักรเพราะผลของการทำแท้ง" (กฎหมายพระศาสนจักร ม.1398) "เพราะข้อเท็จจริงเดียวกันในการได้ประกอบอาชญากรรมนั้น" (ม.1314) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายพระศาสนจักรกำหนดไว้ (ม.1323-1324) พระศาสนจักรไม่มีเจตนาที่จะผ่อนปรนขอบข่ายของความเมตตากรุณาในลักษณะเช่นนั้น พระศาสนจักรทำให้เป็นประจักษ์แก่พ่อแม่และต่อสังคมทั้งมวลถึงความรุนแรงหนักหน่วงของอาชญากรรมที่มีการประกอบขึ้นความเสียหายที่ไม่อาจซ่อมแซมได้อันมีผลต่อผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังหาร

2273สิทธิไม่อาจละเมิดได้ต่อชีวิตของปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้บริสุทธิ์  เป็นองค์ประกอบที่สร้างขึ้นในธรรมนูญของสังคมบ้านเมืองและการตรากฎหมาย

สิทธิไม่อาจละเมิดได้ของบุคคลต้องได้รับการยอมรับและได้รับความเคารพจากสังคมและอำนาจทางการเมือง สิทธิของมนุษย์นั้นไม่ขึ้นกับปัจเจกบุคคลหรือพ่อแม่ หรือแม้แต่ผู้เป็นตัวแทนของสังคมหรือรัฐ สิทธินี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ และติดตามกับบุคคลซึ่งได้รับมาตั้งแต่แรกเริ่มที่ถูกสร้างขึ้น

ท่ามกลางสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ต้องระลึกว่า... สิทธิต่อชีวิตและความครบครันทางกายภาพของการเป็นมนุษย์ทุกคน เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงวันสิ้นใจ

2274ในขณะที่กฎหมายขาดเรื่องการปกป้องการเป็นมนุษย์ ซึ่งการออกกฎหมายบ้านเมืองต้องให้สอดคล้องเห็นตาม รัฐก็ปฏิเสธความเท่าเทียมกันของทุกคนต่อหน้ากฎหมาย เมื่อรัฐไม่กำหนดการให้บริการ สิทธิต่างๆ ของพลเมืองแต่ละคนและโดยเฉพาะของคนที่อ่อนแอกว่า พื้นฐานสำคัญของรัฐที่มีหลักฐานบนกฎหมายก็คลอนแคลน... ผลที่ตามมาเรื่องการเคารพและปกป้อง ซึ่งต้องให้ความมั่นใจแก่เด็กที่ยังไม่คลอด โดยเริ่มตั้งแต่ที่มีการปฏิสนธิ กฎหมายต้องกำหนดโทษที่เหมาะสมสำหรับการละเมิดสิทธิเด็กโดยเจตนาเช่นนี้

 ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธินั้น ต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ลูกซึ่งยังอยู่ในท้อง (embro) ต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ ต้องดูแลเอาใจใส่และเยียวยารักษาเท่าที่ทำได้เสมือนมนุษย์คนอื่นๆ การวินิจฉัยก่อนเกิดจะเป็นสิ่งถูกต้องตามศีลธรรม ถ้ามันให้ความเคารพต่อชีวิตและความสมบูรณ์ครบครันของทารกในครรภ์ และมุ่งที่จะให้ความพิทักษ์คุ้มครองเยียวยารักษาเป็นรายบุคคล แต่การวินิจฉัยนั้นขัดแย้งกับกฎศีลธรรมในข้อฉกรรจ์ เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้โดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจเพื่อที่จะก่อให้เกิดการทำแท้ง นั่นคือ การวินิจฉัยนั้นต้องไม่มีผลเท่ากับการตัดสินลงโทษประหารชีวิต

2275"การตรวจครรภ์มารดาก่อนคลอดเป็นสิ่งถูกต้องด้านศีลธรรม"  "ถ้าเคารพชีวิตและความครบครันสมบูรณ์ของทารก ไม่ทำให้ทารกเกิดความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม แต่มีเป้าหมายในการรักษาเยียวยา เพื่อทำให้ภาวะเงื่อนไขทางสุขภาพอนามัยดีขึ้น หรือเพื่อการอยู่รอดของทารกในครรภ์แต่ละคน"

"เป็นการผิดศีลธรรมที่จะผลิตตัวอ่อนมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นวัสดุทางชีววิทยา"

"แน่นอนที่สุด... ความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อโครโมโซมและพันธุกรรมไม่ใช่อายุรเวท แต่มีจุดประสงค์ในการให้กำเนิดมนุษย์โดยการเลือกเพศ หรือกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องการไว้ล่วงหน้าการกระทำต่างๆ เหล่านี้ขัดแย้งกับศักดิ์ศรีส่วนบุคคลของความเป็นมนุษย์ ขัดต่อความสมบูรณ์ครบครัน" และเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นหนึ่งเดียวและไม่ซ้ำแบบใคร