หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การป้องกันที่ถูกต้อง (Legitimate defence)

 2263การป้องกันตัวที่ถูกต้องของบุคคลและสังคมนั้นมิได้เป็นข้อยกเว้นต่อการห้ามฆ่าผู้บริสุทธิ์ ซึ่งกระทำโดยตั้งใจ นักบุญโทมัส อไควนัส กล่าวว่า การป้องกันตัวนั้น สามารถเกิดผลตามมาสองประการคือ เป็นการรักษาชีวิตตนเอง และเป็นการสังหารผู้จู่โจม ประการแรกเป็นความตั้งใจ ประการหลังไม่ได้จงใจทำ

2264ความรักต่อตนเองยังเป็นหลักการพื้นฐานของการมีศีลธรรม เพราะฉะนั้นจึงเป็นการถูกต้องที่จะให้ความเคารพสิทธิของตนต่อชีวิต   ใครป้องกันชีวิตตนเองไม่มีความผิดข้อหาฆาตกรรมหากเขาถูกบีบบังคับ กระทำให้ผู้ล่วงเกินต้องตาย

ถ้าใครใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุในการป้องกันชีวิตตัว การกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้อง ตรงข้าม ถ้าตอบโต้โดยประมาณการ การป้องกันตัวนั้นก็ถูกต้อง และไม่มีความจำเป็นเพื่อความรอดของวิญญาณที่ใครก็ตามปฏิเสธต่อการป้องกันตัวที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่าคนอื่น เนื่องจากว่า มนุษย์นั้นถือว่าต้องคำนึงถึงชีวิตตนเองมากกว่าชีวิตของคนอื่น (นักบุญโทมัส อไควนัส)

2265การป้องกันตัวที่ถูกต้องอาจไม่เพียงแต่เป็นสิทธิเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระหน้าที่สำคัญสำหรับผู้รับผิดชอบต่อชีวิตของคนอื่น การป้องกันประโยชน์ส่วนรวมเรียกร้องมิให้ทำร้ายผู้รุกรานอยุติธรรม ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายมีสิทธิใช้อาวุธต้านทานผู้รุกรานชุมชนทางบ้านเมืองที่ตนรับผิดชอบ

2266ความพยายามของรัฐที่จะหยุดการแพร่ความประพฤติที่เป็นอันตรายต่อสิทธิประชาชน และต่อกฎพื้นฐานของสังคมรัฐ  ที่สอดคล้องกับความต้องการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม อำนาจสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิและหน้าที่ทำการลงโทษที่เหมาะสมกับความฉกรรจ์ของอาชญากรรม การลงโทษมีจุดหมายแรกเพื่อแก้ไขความวุ่นวายที่เกิดจาการกระทำผิดนั้น เมื่อผู้กระทำผิดยอมรับผิดด้วยความสมัครใจ จึงมีผล (ลดหย่อน) โทษที่จะได้รับ การลงโทษมีเจตนาเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม และรักษาความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้การลงโทษยังมีเจตนาเพื่อแก้ไขนิสัยของผู้กระทำผิดด้วย

2267หากสันนิษฐานตัดสินได้ว่า เป็นที่แน่ชัดและเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายกระทำผิด คำสอนตามประเพณีของพระศาสนจักรมิได้ปฏิเสธการให้รับโทษประหารชีวิต ถ้าวิธีนี้เป็นทางเดียวที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันชีวิตมนุษย์อย่างมีประสิทธิผลจากผู้กระทำผิดที่อยุติธรรมนั้น

อย่างไรก็ดี ถ้าการมิได้ใช้อาวุธเป็นสิ่งพอเพียงที่จะปกป้องรักษาความปลอดภัยของประชาชนจากผู้รุกรานนั้น เจ้าหน้าที่จะจำกัดวิธีการดังกล่าว เพื่อรักษาเงื่อนไขชีวิตจริงแห่งความดีส่วนรวม และสอดคล้องยิ่งขึ้นกับศักดิ์ศรีของมนุษย์

อันที่จริง ทุกวันนี้ เป็นไปได้ที่รัฐมีวิธีป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิ-ภาพ ด้วยการทำให้ผู้กระทำผิดไม่สามารถทำอันตรายได้ โดยมิต้องประหารชีวิต กรณีซึ่งจำเป็นต้องประหารชีวิตผู้กระทำผิดอาญานั้นมีน้อยมาก ในทางปฏิบัติแทบจะไม่มี (พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 Evangelium vitae, 56)