หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระบัญญัติประการห้า

อย่าฆ่าคน (อพย.20:13)

ท่านได้ยินคำกล่าวแต่โบราณว่า อย่าฆ่าคน ถ้าผู้ใดฆ่าคน จะต้องรับผิดจากศาลแขวง แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดโกรธเคืองพี่น้อง ผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อหน้าศาลแขวงด้วย (มธ.5:21-22)

2258ชีวิตมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าตั้งแต่แรกเริ่ม ชีวิตมนุษย์เป็นฝีพระหัตถ์การเนรมิตสร้างของพระเป็นเจ้า  และยังคงอยู่เป็นนิตย์ในความสัมพันธ์พิเศษกับพระผู้สร้าง ผู้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวของมนุษย์ พระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นองค์พระเจ้าแห่งชีวิตตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวาระสุดท้าย ไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิที่จะทำลายการเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์โดยตรงให้กับตนเองได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ