หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 2247  "จงให้เกียรติบิดาและมารดาของท่าน" (ฉธบ.5:16; มก.7:10)

2248ตามพระบัญญัติประการสี่ ถัดจากพระองค์แล้วพระเจ้าทรงพระประสงค์ให้เรานับถือบิดามารดาของเรา และบรรดาผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงให้อำนาจไว้เพื่อผลประโยชน์ของเรา

2249 ชุมชนของคู่สมรสตั้งอยู่ในสัญญาและความเห็นพ้องของคู่สมรส การแต่งงานและครอบครัวจัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคู่สามีภรรยา ในการให้กำเนิดและให้การศึกษาบุตร 

2250 "ความเป็นอยู่ดีของบุคคลและของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมมนุษย์หรือของคริสตชน ย่อมผูกพันอย่างใกล้ชิดกับสภาพความเจริญของหมู่คนที่เกิดขึ้นเพราะการสมรสและครอบครัว"

(พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 4747. 1)

2251 บุตรต้องให้ความเคารพนับถือ กตัญญู นบนอบเชื่อฟังที่ถูกต้องและช่วยเหลือบิดามารดาของตนความเคารพนับถือของบุตรก่อให้เกิดความปรองดองในชีวิตครอบครัว

2252 บิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นต่อการศึกษาอบรมบุตรของตนไปสู่ความเชื่อ การสวดอธิษฐานและคุณธรรมทั้งปวง มีหน้าที่จัดหาให้สนองความต้องการทางวัตถุและฝ่ายจิตใจของบุตรของตนเต็มความสามารถ

2253 บิดามารดาควรเคารพและสนับสนุนกระแสเรียกของบุตร พวกเขาควรสำนึกและสอนบุตรว่ากระแสเรียกอันดับแรกของคริสตชนคือการติดตามพระเยซูเจ้า

2254 เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจำเป็นต้องให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลมนุษย์ และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้เสรีภาพของเขา

2255 เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในการสร้างสังคมด้วยจิตตา-รมณ์แห่งความจริง ความยุติธรรม ความเป็นปึกแผ่นและอิสรภาพ

2256 พลเมืองต้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เมื่อคำสั่งนั้นขัดแย้งกับข้อเรียกร้องของกฎศีลธรรม "จำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์" (กจ.5:29)

2257การตัดสินและความประพฤติของทุกสังคมสะท้อนถึงคติภาพ และชะตากรรมของมนุษย์ หากปราศจากแสงสว่างแห่งพระวรสาร ซึ่งส่องสว่างเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าและมนุษย์แล้ว สังคมก็กลายเป็นเผด็จการรวบอำนาจ