หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ครอบครัวและสังคม

 2207ครอบครัวเป็นเซลเริ่มแรกของชีวิตสังคม เป็นสังคมตามธรรมชาติซึ่งในนั้นสามีและภรรยาได้รับเรียกให้มอบตนเองในความรัก และในของขวัญแห่งชีวิต อำนาจ ความมั่นคง และชีวิตแห่งความสัมพันธ์กันในครอบครัวตั้งขึ้นเป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นพี่น้องกันในสังคม  ครอบครัวเป็นชุมชนซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถเข้าใจคุณค่าทางศีลธรรมตั้งแต่วัยทารก สามารถเริ่มถวายเกียรติต่อพระเจ้าและทำการใช้เสรีภาพอย่างดี ชีวิตครอบครัวเป็นการริเริ่มสู่ชีวิตในสังคม

2208ครอบครัวควรดำเนินชีวิตในวิถีทางซึ่งสมาชิกเรียนรู้ที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อคนหนุ่มสาวคนชรา คนป่วย คนพิการ และผู้ยากไร้ ครอบครัวจำนวนมากซึ่งในบางขณะไม่มีโอกาสที่จะให้ความช่วยเหลือเช่นนั้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนอื่น ครอบครัวอื่น และสังคมที่จะจัดหาให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ "ความเลื่อมใสศรัทธาบริสุทธิ์และไร้มลทินเฉพาพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดาก็คือการเยี่ยมเด็กกำพร้า และหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาคนให้พ้นจากมลทินของโลก" (ยก.1:27)

2209ครอบครัวต้องได้รับความช่วยเหลือและปกป้องด้วยมาตราการที่เหมาะสมทางสังคม ที่ใดซึ่งครอบครัวไม่อยู่ในขั้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ หน่วยงานในสังคมอื่นๆ มีภาระหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบันครอบครัวไว้ ในฐานเบื้องต้นคือการช่วยเหลือทางการเงิน ชุมชนที่ใหญ่กว่าควรช่วยเหลือ มิใช่แย่งชิงอำนาจพิเศษของครอบครัวหรือแทรกแซงชีวิต

2210ความสำคัญของครอบครัวสำหรับชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคมก่อให้เกิดความรับผิดชอบพิเศษสำหรับสังคมนั้น ในการให้ความสนับสนุนและทำให้การแต่งงานและครอบครัวมั่นคง อำนาจทางบ้างเมืองมีหน้าที่พิจารณา "ถือเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะรู้จักป้องกันและส่งเสริมลักษณะอันแท้จริงของการสมรส และครอบครัวตน ป้องกันศีลธรรมประชาชนและกระตุ้นความเจริญของครอบครัว" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 52.2)

2211สังคมหรือรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะให้เกียรติครอบครัว ให้ความช่วยเหลือและรับประกันความปลอดภัยโดยเฉพาะดังนี้

เสรีภาพที่จะสร้างครอบครัวสืบเชื้อสาย และการให้การศึกษาอบรมบุตรตามความเชื่อของตนทางศีลธรรมและศาสนา ถ

การพิทักษ์รักษาเสถียรภาพของพันธะและสถาบันการสมรส

 เสรีภาพที่จะประกาศความเชื่อของตนที่จะถ่ายทอด ให้การอบรมศึกษาบุตร โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ และสถาบันที่จำเป็น

สิทธิในทรัพย์สินส่วนตัว เสรีภาพที่จะจัดกิจการ จัดหางานและบ้าน สิทธิที่จะอพยพไปมา

สิทธิได้รับการรักษาพยาบาล คนชราได้รับความช่วยเหลือ และครอบครัวได้รับการเลี้ยงดู โดยความสอดคล้องกับสถาบันต่างๆ ของประเทศ

การป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพ โดยเฉพาะภัยคุกคามตามลำดับได้แก่ ยาเสพติด ภาพลามกอนาจาร ติดเหล้า ฯลฯ

เสรีภาพที่จะก่อตั้งสมาคมพร้อมกับครอบครัวอื่นๆ และที่จะเป็นตัวแทนอำนาจทางบ้านเมือง(เทียบ FC 46)

2212พระบัญญัติประการสี่ให้ความกระจ่างความสัมพันธ์อื่นๆ ในสังคม เราเห็นลูกๆ ของพ่อแม่เราในพี่น้องชายหญิงของเรา ในญาติพี่น้อง ผู้สืบเชื้อสายของปู่ย่าตายายของเรา ในเพื่อนร่วมชาติของเรา บุตรหลานของประเทศชาติของเรา ในบรรดาผู้รับศีลล้างบาป ลูกๆ ของพระศาสนจักร ผู้เป็นมารดาของเรา ในมนุษย์ทุกคน บุตรชาย หรือบุตรสาวของพระองค์ผู้ซึ่งประสงค์ได้รับเรียกว่า "พระบิดาของเรา" ด้วยวิธีนี้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้านมีลักษณะเป็นแบบบุคคล เพื่อนบ้านนั้นไม่เป็น "หน่วย" หนึ่งของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน เป็น "บางคน" ซึ่งสมควรได้รับความสนใจและความเคารพนับถือเป็นรายบุคคล เพราะรู้จักที่มาของเขา

2213ชุมชนมนุษย์ประกอบด้วยบุคคล การปกครองที่ดีไม่จำกัดแค่การให้ประกันสิทธิต่างๆ ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ระหว่างผู้มีอำนาจปกครองและพลเมือง     ต้องมีเจตนาดีที่สอดคล้องต่อศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและภราดรภาพเป็นหัวใจสำคัญ