หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. ครอบครัวในแผนการของพระเป็นเจ้า

 ธรรมชาติของครอบครัว

2201 ชุมชนของคู่สมรสตั้งพื้นฐานอยู่บนความเห็นพ้องของคู่สามีภรรยา การแต่งงานและครอบครัวนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของคู่สามีภรรยา และการสืบลูกหลานและการให้การศึกษาอบรมบุตร ความรักของคู่สามีภรรยาและลูกหลานสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความรับผิดชอบเบื้องต้นให้มั่นคงท่ามกลางสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน

2202ชายและหญิงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการแต่งงาน พร้อมกับบรรดาบุตรของเขา ก่อให้เกิดเป็นครอบครัวหนึ่งขึ้นมา สถาบันนี้มาก่อนการยอมรับจากฝ่ายอำนาจรัฐ มีการกำหนดด้วยตนเอง มีการพิจารณาอ้างอิงตามปกติว่า รูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

2203พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิง ทรงตั้งครอบครัวมนุษย์  และทรงประทานพระพรพื้นฐานไว้ สมาชิกนั้นคือบุคคลที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ครอบครัวก่อให้เกิดความแตกต่างกันแห่งความรับผิดชอบ สิทธิต่างๆ และภาระหน้าที่เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกและของสังคม

ครอบครัวคริสตชน

2204ความสัมพันธ์ภายในพระศาสนจักรปรากฏดังเช่นเป็นร่างในครอบครัวคริสตชนอย่างสมลักษณะเพราะฉะนั้น เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเรียกครอบครัวคริสตชนว่าเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน เป็นชุมชนแห่งความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก มันปกคลุมความสำคัญหนึ่งเดียวนี้ในพระศาสนจักร ดังปรากฏหลักฐานในพันธสัญญาใหม่

2205ครอบครัวคริสตชนเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคล เป็นเครื่องหมายและรูปฉายาของการมีชีวิตร่วมกันของพระบิดา และพระบุตรในพระจิตเจ้า การให้กำเนิดและให้การศึกษาอบรมบุตรเป็นภาพสะท้อนของผลงานแห่งการสร้างสรรค์ของพระบิดา ครอบครัวนั้นได้รับเรียกให้มีส่วนในการสวดภาวนา และการถวายบูชาของพระคริสตเจ้า   การสวดภาวนาประจำวันและการอ่านพระวาจาของพระเจ้าทำให้ความรักในครอบครัวเข้มข้นขึ้น ครอบครัวคริสตชนเป็นผู้เผยแพร่พระวรสารมีภารกิจเผยแพร่ศาสนา

2206 ความสัมพันธ์ในอ้อมอกครอบครัวนั้นก่อให้เกิดการพึ่งพิงกันทางความรู้สึก ความรัก ความสนใจซึ่งเกิดจากการให้ความเคารพนับถือกันของบุคคลในครอบครัว ครอบครัวนั้นเป็นชุมชนที่มีสิทธิพิเศษได้รับเรียกให้ "สามีภรรยาต้องมีจิตใจสนิทสนมรักใคร่กัน... คือแบ่งปันความคิด และการพิจารณาสิ่งต่างๆร่วมกัน รวมถึงการร่วมมือกันในการอบรมลูก"