หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง

พระเยซูเจ้าตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า "จงรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน" (ยน.13:34)

2196ในการตอบคำถามที่เกี่ยวกับพระบัญญัติเอก   พระเยซูเจ้าตรัสว่า "บัญญัติเอกรึ อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิด พระผู้เป็นเจ้าของชาวเรามีแต่พระเจ้าเดียว เจ้าจงรักพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าสุดดวงใจ สุดวิญญาณ สุดจิตใจและสุดสติกำลังของเจ้าเถิด ส่วนประการที่สองก็คือ จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ไม่มีบัญญัติอื่นใดใหญ่กว่านี้อีก" (มก.12:29-31)

นักบุญเปาโล อัครสาวก เตือนใจเราในเรื่องนี้ว่า "ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ ก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว พระบัญญัติกล่าวว่า อย่าทำผิดประเวณี อย่าฆ่าคน อย่าลักขโมย อย่าโลภ และถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่า จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ เพราะฉะนั้น ความรักจึงเป็นการปฏิบัติอย่างครบถ้วน" (รม.13:8-10)